بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی ¬این پژوهش بررسی ¬رابطه¬ ی مؤلفه¬های هوش هیجانی و ¬خلاقیت در بین ¬دانشجویان بود. ¬¬164 آ‌زمودنی از دانشجویان دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده¬های مورد نیاز از دو پرسشنامه ی هوش هیجانی و خلاقیت استفاده شد¬. برای تحلیل داده¬های پژوهش، از ضریب همبستگی و t گروههای مستقل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش نشان داد که¬ بین ¬هوش هیجانی با خلاقیت رابطه ی معنادار وجود دارد. از بین مؤلفه¬ها¬ی هوش هیجانی مؤلفه خود مدیریتی با خلاقیت رابطه ی معنا¬داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمره¬ی دانشجویان در خلاقیت از نظر مقاطع تحصیلی مختلف از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

نویسندگان [English]

  • azam moghadam
  • akram nikbakht
  • shaghaeagh nikneshan
  • ali siyadat
چکیده [English]

هدف اصلی ¬این پژوهش بررسی ¬رابطه¬ ی مؤلفه¬های هوش هیجانی و ¬خلاقیت در بین ¬دانشجویان بود. ¬¬164 آ‌زمودنی از دانشجویان دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت کردند. به منظور گردآوری داده¬های مورد نیاز از دو پرسشنامه ی هوش هیجانی و خلاقیت استفاده شد¬. برای تحلیل داده¬های پژوهش، از ضریب همبستگی و t گروههای مستقل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته¬های پژوهش نشان داد که¬ بین ¬هوش هیجانی با خلاقیت رابطه ی معنادار وجود دارد. از بین مؤلفه¬ها¬ی هوش هیجانی مؤلفه خود مدیریتی با خلاقیت رابطه ی معنا¬داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین میانگین نمره¬ی دانشجویان در خلاقیت از نظر مقاطع تحصیلی مختلف از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان هوش هیجانی و خلاقیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • هوش هیجانی
  • خلاقیت
  • دانشجویان
  • خود مدیریتی