بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تفاوت جنسیتی می تواند در بعضی از سوگیری های اخلاقی موثر باشد. در این پژوهش به بررسی میزان شیوع تقلب و نگرش نسبت به آن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز پرداخته شده است. گروه نمونه شامل 300 نفر دانشجو(163 دختر و 137 پسر) بود که به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند. برای جمع¬آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی خود گزارش دهی نسبت به میزان تقلب در امتحان و نگرش نسبت به آن، استفاده شده است. تحلیل آماری داده ها با روش آزمون t گروههای مستقل صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری اخلاقی دانشجویان پسر نسبت به تقلب در امتحان بیشتر از دختران است. یعنی هم از نظر خود گزارش دهی نسبت به میزان تقلب در امتحان و همچنین در نوع نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به تقلب در امتحان، تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب

نویسندگان [English]

  • yahya kazemi
  • aligholi rowshan
  • neda baniasadi
چکیده [English]

تفاوت جنسیتی می تواند در بعضی از سوگیری های اخلاقی موثر باشد. در این پژوهش به بررسی میزان شیوع تقلب و نگرش نسبت به آن در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز پرداخته شده است. گروه نمونه شامل 300 نفر دانشجو(163 دختر و 137 پسر) بود که به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند. برای جمع¬آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی محقق ساخته در زمینه ی خود گزارش دهی نسبت به میزان تقلب در امتحان و نگرش نسبت به آن، استفاده شده است. تحلیل آماری داده ها با روش آزمون t گروههای مستقل صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری اخلاقی دانشجویان پسر نسبت به تقلب در امتحان بیشتر از دختران است. یعنی هم از نظر خود گزارش دهی نسبت به میزان تقلب در امتحان و همچنین در نوع نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به تقلب در امتحان، تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عوامل اجتماعی
  • نظم کاری
  • مهارت ارتباط اجتماعی
  • فضای پژوهشی
  • اعضای هیأت علمی و فعالیت های پژوهشی