دوره و شماره: دوره 18، شماره 44، دی 1400 
رابطه ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر (به منظور ارائه مدل مناسب)

صفحه 134-123

10.22111/jeps.2021.5999

مریم نظری؛ حمدالله منظری توکلی؛ امان الله سلطانی؛ ویدا سادات رضوی نعمت اللهی