اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی مداخله یکپارچه­نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب­آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس‌آزمون، پیگیری با گروه کنترل برابر بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه­ دولتی شهرستان نیشابور در سال‌تحصیلی 1398-1397بودند (2215N=). از بین دانشجویان دچار شکست عاطفی (کسب نمره بالاتر از 16 در سیاهه نشانگان ضربه عشق راس، 1999) که 89 نفر بودند، 36 نفر با روش نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شده و سپس در گروه آزمایش (18 نفر) و کنترل (18 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. به گروه آزمایش، برنامه مداخله یکپارچه­ نگر شکست عاطفی اکبری، طالع ­پسند، رحیمیان بوگر و امین بیدختی (1397) طی 8 جلسه 70 دقیقه­ای آموزش داده شد. شرکت ­کنندگان پرسشنامه­ های نشانگان ضربه عشق (راس، 1999)، تاب­آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004)، بهزیستی تحصیلی (پیترینن، سوینی و پیهالتو، 2014) و تمایزیافتگی خود (اسکورون و فریدلندر، 2003) را تکمیل کردند. داده­ ها با تحلیل اندازه­گیری مکرر و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند. یافته­ ها نشان داد که مداخله یکپارچه ­نگر شکست عاطفی با ضریب توافقی بالای 90/0 که توسط 9 نفر از داوران متخصص سنجیده شد، توانست در بهبود نشانگان ضربه عشق (79/0=Eta)، مهارت­های ارتباطی (67/0=Eta)، جهت­ گیری آینده (38/0=Eta)، مسأله­ محوری و مثبت­ نگری (95/0=Eta)، بهزیستی تحصیلی (23/0=Eta)، آمیختگی با دیگران (11/0=Eta)، بریدگی عاطفی (14/0=Eta) و جایگاه من (78/0=Eta) اثرات مثبتی در مرحله پس ­آزمون داشته باشد و این اثر تنها در ارتباط با بُعد واکنش هیجانی در مرحله پس ­آزمون معنادار نبود. در مرحله پیگیری نیز در تمام متغیرها به جز مسأله‌محوری و مثبت­نگری (بُعد تاب‌آوری تحصیلی) و تمام ابعاد تمایزیافتگی خود اثربخشی مداخله معنادار بود (01/0>p). مداخله یکپارچه ­نگر شکست عاطفی می­تواند برنامه­ ای مؤثر و کارآمد در حوزه ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بروز مشکلات هیجانی و تحصیلی در دانشجویان باشد. لذا از این برنامه می ­توان جهت ایمن ­سازی دانشجویان در برابر مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و تحصیلی استفاده نمود و پیشنهاد می­شود مراکز مشاوره دانشگاه ­ها به طور گسترده از این مداخله بهره گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of integrative intervention of romantic Breakdown to improve the love trauma syndrome, academic resilience, academic well-being and self-distinction in students with romantic breakdown

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Akbari 1
 • Siavash Talehpasand 2
 • Issaq Rahimian Boogar 2
 • Ali Akbar Amin Bidakhti 3
1 PhD student of Educational Psychology, g, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, g, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 4. Professor, Department of Educational Management, g, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The consequences of personal, family, social and educational harm caused by students' emotional breakdowns in society are very significant. The present study aimed to evaluate the effectiveness of an integrated emotional failure intervention on improvement of love trauma syndrome, academic resiliency, academic well-being, and self-differentiation in students with emotional failure. The research method was quasi-experimental research and pre-test, post-test, follow-up with equal control group were used. The statistical population included all government students of Neishabour city in the academic year 2018-2019 (N = 2215). Among the students with emotional failure (scoring above 16 in the list of Ross Love Trauma Syndrome, 1999) who were 89, 36 were selected by random sampling method and then in two groups of experimental (18) and control (18). Were randomly assigned. The experimental group was trained in an integrated emotional failure intervention program Akbari, Talepsand, Rahimian Bogar and Amin Beidakhti (2018) in 8 sessions of 70 minutes and the control group did not receive any training. This treatment program was an integrated combination of positivist psychotherapy theory and selection theory, which was set in 6 treatment units and 27 themes. Participants completed questionnaires on love trauma syndrome (Ross, 1999), academic resilience (Samuels, 2004), academic well-being (Petrinen, Sweeney, & Pihalto, 2014) and their differentiation (Scorron and Friedlander, 2003). ‌ were analyzed by repeated measures analysis and LSD post hoc test using SPSS-25 software. The results showed that the integrated-emotional intervention of emotional failure with an agreement coefficient above 0.90, which was measured by 9 expert judges, was able to improve love trauma syndrome (Eta = 0.79), communication skills (67.67). Eta = 0), future orientation (Eta = 0.38), problem orientation and positivity (Eta = 0.95), academic well-being (Eta = 0.23), integration with others (= 0.11) Eta), emotional attachment (Eta = 0.14) and my position (Eta = 0.78) had positive effects in the post-test phase and this effect was not significant only in relation to the emotional response dimension in the post-test phase. In the follow-up stage, the effectiveness of the intervention was significant in all variables except problem-orientation and positivism (educational resilience dimension) and all dimensions of self-differentiation (p <0.01). Integrated emotional failure intervention can be an effective and efficient program in promoting mental health and preventing emotional and academic problems in students. Therefore, this program can be used to protect students against various psychological, social and academic problems, and it is suggested that university counseling centers make extensive use of this intervention

کلیدواژه‌ها [English]

 • Outright Intervention
 • Love Failure
 • Love trauma syndrome
 • Academic Resilience
 • Academic Well-being
 • Self-Differentiation
 • Students
اکبری، ابراهیم؛ خانجانی، زینب؛ پورشریفی، حمید؛ علیلو، مجید محمود و عظیمی، زینب (1391). مقایسه اثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل با درمان شناختی رفتاری در بهبود علائم مرضی شکست عاطفی دانشجویان. مجله روان­شناسی بالینی، 4(3)، 101-87.
امان­اللهی، عباس؛ تردست، کوثر و اصلانی، خالد (1395). پیش­بینی نشانگان ضربه عشق بر اساس سبک­های دلبستگی و تمایزیافتگی در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی. مجله روانشناسی 79، 20(3)، 327-310.
امان­اللهی، عباس؛ زارع، مهرانگیز و رجبی، غلامرضا (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش پذیرش و رشد پس از آسیب در دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی. فصلنامه پژوهش­های مشاوره، 16(64)، 26-1.
امیری، فاطمه (1394) بررسی اثربخشی بخشش­درمانی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، سلامت روان و بخشش در دانشجویان دچار ضربه عشق. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد.
آقاجانی، محمدجواد؛ اکبری، بهمن؛ خلعتبری، جواد و صادقی، عباس (1397). اثربخشی معنی­درمانی به شیوه گروهی بر نشانگان ضربه عشق و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دارای تجربه شکست عاطفی. مجله ارمغان دانش، 23(4)، 444-428.
باومن، زیگمونت (2003). عشق سیال: در باب ناپایداری­های پیوندهای انسانی. ترجمه عرفان ثابتی (1396). تهران: جیحون.
بدری، رحیم؛ نعمتی، شهروز؛ واحدی، شهرام و طاهری، اعظم. (1398). اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت­گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری و بهزیستی تحصیلی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 12(1)، 109-102.
پروچاسکا، جیمز، اُ. و نورکراس، جان. سی. (2010). نظام­های روان­درمانی نظریه­های روان­درمانی (تحلیل فرانظری). ترجمه هامایاک آوادیس یانس (1396). تهران: رشد.
تکلوی، سمیه و غفاری، عذرا (1396). مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و پردازش مجدد بر افسردگی دانشجویان دختر دارای شکست عاطفی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی، 12(46)، 39-23.
توسلی، زهرا (1392). اثربخشی رویکرد واقعیت­درمانی به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
جهان­بخشی، زهرا و کلانترکوشه، محمد. (1391). رابطه ابعاد طرحواره­های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه. فصلنامه مشاوره و روان­درمانی خانواده، 2(2)، 254-234.
حاجی­حسنی، صدیقه؛ صالحی، مهدیه و امامی­پور، سوزان. (1398) الگوی ساختاری بهزیستی ذهنی دانش­آموزان بر اساس جو آموزشی، اجتماعی، عاطفی، فیزیکی و امنیتی مدرسه با میانجیگری تاب­آوری تحصیلی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 19(73)، 257-221.
خانجانی، مهدی (1396). اثربخشی روان­درمانی مثبت­نگر بر رضایت از زندگی، خوش­بینی و عواطف مثبت در دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، 7(27)، 159-137.
دهقانی، محمد (1390). اثربخشی روان­درمانی کوتاه­مدت تعدیل­کننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق. رساله دکترای روانشناسی، انستیتو روانپزشکی تهران.
دی آنجلس، باربارا (2005). آیا تو آن گمشده­ام هستی؟ ترجمه هادی ابراهیمی (1396). تهران: نسل نواندیش.
راث، تام. (1975). 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید (استعدادیاب کلیفتون): مجموعه 34 نقطه قوت فردی، اجتماعی و سازمانی با تقسیم بندی کاربردی و جامع گالوپ. ترجمه امیر کامکار و مهتاب بیات ریزی (1397). تهران: پارسیا.
رجبی، سوزان؛ جوکار، مهناز و علیمردانی، خدیجه. (1397). اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی متمرکز بر آسیب در کاهش نشانگان ضربه عشق در دانشجویان. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 8(1)، 96-79.
سلطانی­ نژاد، مهرانه؛ آسیابی، مینا؛ ادهمی، بیانه و توانایی یوسفیان، سمیرا (1393). بررسی شاخص­های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 15(5)، 34-18.
شریعت­زاده، منیره السادات؛ تبریزی، مصطفی و احقر، قدسی. (1392). اثربخشی نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش تمایزیافتگی و صمیمت دانشجویان متأهل. فصلنامه دانش و تندرستی، 8(3)، 93-89.
صاحبی، علی (1395). تئوری انتخاب در مدرسه. (چاپ دوم). تهران: سایه سخن.
طهرانچی، عطا؛ نشاط­دوست، حمیدطاهر؛ امیری، شعله و پاور، میک (1400). تدوین مدل روان­درمانی یکپارچه­نگر و مقایسه اثربخشی آن با روان­درمانی شناختی رفتاری و روان­درمانی مثبت­نگر در کاهش علائم افسردگی بزرگسالان. فصلنامه رویش روانشناسی، 10(1)، 86-75.
قاضی­نژاد، نیکو؛ آسایش، محمدحسین و باهنر، فرشته (1399). واکنش­های شناختی دختران با نشانگان شکست عشقی: یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه رویش روانشناسی، 1(46)، 106-97.
قدرتی، سولماز و تکلوی، سمیه. (1398). نقش شکست عاطفی و سبک­های دلبستگی در پیش­بینی افکار خودکشی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 19(2)، 215-205.
قدم­پور، عزت­اله؛ حیدریانی، لیلا، برزگر بفرویی، مهدی و دهقان، منصور (1397). بررسی نقش امید تحصیلی و حمایت عاطفی ادراک­شده در پیش­بینی بهزیستی تحصیلی. پژوهش در آموزش پزشکی، 10 (3)، 57-47.
کریمی، سارا (1399). اثربخشی واقعیت­درمانی گروهی بر دوسوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 16(1)، 157-141.
کشاورز، زهرا؛ بخشانی، نورمحمد و آقائی، حسن (1400). اثربخشی درمان شفقت محور بر عاطفه منفی و سرزنش خود دانشجویان دختر دارای شکست عاطفی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 19، 2، 1011-1000.
گلاسر، ویلیام (2012). چارت تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی. (1392). تهران: جاوید نو.
گلاسر، ویلیام. (2013). عشق چیست؟ عاشقی از منظر تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی و حشمت اباسهل (1397). تهران: سایه سخن.
گلستانه، سید موسی و بهزادی، علی (1398). اثربخشی آموزش مداخله روان­شناسی مثبت بر افزایش بهزیستی، سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر. فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 13(2)، 208-187.
مرادی­زاده، سیروس؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ میردریکوند، فضل الله؛ قدم­پور، عزت­الله و غضنفری، فیروزه (1398). مقایسه اثربخشی روان­درمانی مثبت­نگر و واقعیت­درمانی بر کاهش کمال­گرایی و استرس تحصیلی دانش­آموزان دختر تیزهوش. فصلنامه روانشناسی افراد استثنائی، 9(34)، 110-79.
مقدم­فر، نصیره و ذکایی آشتیانی، مهدیه (1396). هم­سنجی تمایزیافتگی خود، روان­بنه­های ناسازگار نخستین و حمایت اجتماعی ادراک­شده زنان دارای همسر و زنان مطلقه. فصلنامه آسیب­شناسی مشاوره و غنی­سازی خانواده، 3(1)، 114-93.
منطقی، مرتضی (1397). روانشناسی عشق شورانگیز. تهران: انتشارات دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
موچان، راضیه (1394). اثربخشی طرح­واره درمانی بر بهبود علائم شکست عاطفی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
مهنا، سعید و طالع پسند، سیاوش (1395) رابطه بین حمایت های محیطی و خودآگاهی هیجانی با درگیری تحصیلی با نقش میانجی بهزیستی تحصیلی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 16 (4)، 42-31.
نیروزاده، شهربانو؛ یوسفی، فریده؛ فولادچنگ، محبوبه و حسین چاری، مسعود (1396). اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکردهای نظریه انتخاب و رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و دشواری تنظیم هیجان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(2)، 50-37.
یدالهی، فاطمه؛ ابراهیمی، محمداسماعیل؛ زمانی، نرگس و صاحبی، علی (1398). تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت­پذیری و امیدواری دانشجویان دختر. فصلنامه شناخت اجتماعی، 8(1)، 174-165.
Amonoo, H., Kurukulasuriya, C., Chilson, K., Onstad, L., Huffman, J. C. & Lee, S. J. (2020). Improving Quality of Life in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Survivors through a Positive Psychology Intervention. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 26, 1144-1153.
Austin, D. E. & Jackson, M. (2019). Benevolent and hostile sexism differentially predicted by facets of right-wing authoritarianism and social dominance orientation. Journal of personality and individual differences, 139(5), 34-38.
Bengtsson-Tops, A., & Hansson, L. (2001). The validity of Antonovsky's Sense of Coherence measure in a sample of schizophrenic patients living in the community. Journal of Advents Nursing, 33(4), 432-438.
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. NY. London: Jason Anderson.
Büyüksahin, A. (2016). An examination of couples’ A Study of Couples Love Attitudes within Lee's Multidimensional Love Styles Framework. Journal of Educational Research and Reviews, 19(54): 59-72.
Deb, S., & Bhattacharjee, A. (2009). Self-esteem of depressive patients. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(2), 239-244.
DeGarmo, D. S., Martinez, C. R. (2016). A culturally informed model of academic well-being for Latino youth: The importance of discriminatory experiences and social support. Family Relations, 55(3): 267–278.
Eagleson, C. (2016). The power of positive thinking: Pathological worry is reduced bythought replacement in Generalized Anxiety Disorder. Behaviour Research Therapy, 78, 13-18.
Fisher, H. (2006). The biology and evolution of romantic love. 10th Annual Lecture, March 27.
Fredrickson, B. L. (2016). Love: Positivity resonance as a fresh, evidence-based perspective on an age-old topic. In L. F. Barrett, L. M., & J. M. Haviland-Jones (Eds.). Handbook of emotions (pp. 847–858). Guilford Publications.
Fumagalli, R. (2020). How thin rational choice theory explains choices. Studies in History and Philosophy of Science, 12, 18-35.
Gilbert, S. P. & Sifers, S. K. (2011). Bouncing back from a breakup: Attachment, time perspective, mental health, and romantic loss. Journal of College Student Psychology therapy, 25, 295-310.
Glasser, W. (2003). Warning:Psychiatry can be hazardous to your mental health. HarperCollins Publishers.
Glasser, W. (2007). Glesser quality school: a combination of choice theory and the competence.
Glasser, W. (2010). My Vision for the International Journal of Choice Theory and Reality therapy. International Journal of Choice Theory and Reality, 29(2), 12-20.
Glasser, W. (2012). Promoting client strength through positive addiction. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy/Revue canadienne de counseling et de psychothérapie, 11(4).
Goodfriend, W. & Agnew, C. R. (2008). Sunken costs and desired plans. Personality and social psychology Bulletin, 37, 1639-1652.
Gorges, F. (2018). GET.HAPPY-Acceptance of an internet-based self-management positive psychology intervention for adult primary care patients with mild and moderate depression or dysthymia: A pilot study. Internet Interventions, 12, 26–35.
Howell, J. A., Roberts, L. D. & Mancini, V. (2018). Learning analytics messages: Impact of grade, sender, comparative information and message style on student affect and academic resilience. Computers in Human Behavior, 89, 8-15.
Jayasuriya D, Jayasuriya R, Tay AK, Silove D. (2016). Associati Ons of mental distress with Residecy in conflict zones, ethnic minority status, andpotentia modifiable social factors following conflict in SriLanka: naton wide crosssectional study. The Lance Psychiatry, 24-32.
Khalaf, M. A. (2014). Validity and reliability of the academic resilience scale in Egyptian context. US-China Education Review, 4 (3), 202-210.
Kuula, L., Partonen, T. & Pesonen, A. (2021). Emotions relating to romantic lovedfurther disruptors of adolescent sleep. Journal of the National Sleep Foundation, 1-7.
Lee, J. S., Kim, J., Hwang, J. & Cui, Y. (2021). Does love become hate or forgiveness after a double deviation? The case of hotel loyalty program members. New Ideas in Psychology, 84.
Malherbe, N. (2021). Considering love: Implications for critical political psychology. New Ideas in Psychology, 61.
Meteyard, J. D., Andersen, K.L., & Marx, E. (2011). Exploring the Relationship between Differentiation of self and Religious Questing in students from Two Faith based Colleges. Pastoral Psychol. DOI: 1301337/s11383-311-3431-4.
Murdock, N. L. & Gore, P. A. (2004). Stress, coping, and differentiation of self: A test of bowen theory. Contemporary Family Therapy, 26 (3), 319-335.
Murray, D.R., Haselton, M. G., Fales, M., & Cole, S. W. (2018). Falling in Love is Associated with Immune System Gene Regulation, Psychoneuroendocrinology, 100, 120-126.
Oravecz, Z., Dirsmith, J., Heshmati, S., & Vandekerckhove, J. (2020). Psychological well-being and personality traits are associated with experiencing love in everyday life. Personality and Individual Differences, 153, 1-9.
Paker, M. (2017). Heart Failure with a Mid-Range Ejection Fraction A Disorder That a Psychiatrist Would Love. 5(11).
Parkes, C. M. (2006). Love and Loss: The roots of grief and its complications. Routledge. Taylor & Francis Group. London and New Yourk.
Peterson, C. (2006). A primer in Positive Psychology. Oxford University.
Pietarinen, J., Soini, T., & Pyhalto, K. (2014). Students’ emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school. International Journal of Educational Research, 67: 40-51.
Primeau, J. E., Servaty-Seib, H. L. & Enersen, D. (2013). Type of writing task and college students’ meaning making following a romantic breakup. Journal of College Counseling, 16: 32- 48.
Rashid, T., & Seligman, M. E. P. (2013). Positive psychotherapy in current psychotherapies (10th ed). By R. J. Corsini & D. Wedding, Belmont, CA: Cengaghttps://psycnet.apa.org/record/2015-20591-001.
Rokack, A. (2019). Development, Causes, and Effects of Social and Emotional Isolation: chapter 9: On love and loneliness. The Psychological Journey to and from Loneliness, 207-236.
Rosse, R. B. (2007). The love trauma syndrome: free yourself from the pain of a broken heart. Da Capo Lifelong Books.
Ruini, C. et al. (2010). School intervention for promoting psychological well-being in adolescence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(4), 522-532.
Sailor, J. L. (2013). A phenomenological study of falling out of romantic love. The qualitative report, 18: 37, 1-22.
Salder, P. & Hoffman, S. (2016). The Effect of Glaser's Reality on Academic Stress and Academic Negligence in High School Students. Journal of Psychiatry Research, 19(72), 548-563.
Schepens, A. (2016). Factors which influence the well-being of pupils in Flemish secondary schools. Educational Studies. 30(29), 127-43.
Seligman MEP, Rashid T, Parks AC. (2006). Positive psychotherapy. Am Psychol, 61(8), 774-88.
Simon, R. W., & Barrett, A. E. (2010). Nonmarital romantic relationships and mental health in early adulthood: Does the association differ for women and men? Journal of Health and Social Behavior, 51, 168–182.
Sirin, A., Dashdamirov, E. & Ummet, D. (2015). Review of the relationship between the college students’ attitudes towards love and depression levels. Educational Research and Reviews, 10(14): 2021-2030.
Skowron, E. & Dend, A. K. (2004). Differentiation of self & attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy. 26, 339.
Skowron, E. A. & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 209-222.
Skowron, E. A. (2000). The role of differentiation of self in marital adjustment. Journal of counseling psychology, 47, 229-237.
Skowron, E. A., Stanley, K., & Shapiro, M. (2009). A longitudinal perspective on differentiation of self, interpersonal, and psychological well-being in youngadulthood. Contemporary Family Therapy, 22, 234-244.
Sloan, D. (2016). Item selection and validation of a brief, 20-item version of the Differentiation of Self Inventory—Revised. Personality and Individual Differences, 97, 146–150.
Stanculescu, E. (2013). University Students’ Fear of Success from the Perspective of Positive Psychology. Social and Behavioral Sciences, 78, 728 – 732.
Terrill, A. (2018). Pilot testing a positive psychology intervention to promote well-being in couples coping with stroke. Posters (First Part) / Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 61, 103-130.
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K. & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic wellbeing across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290–305.
Wang M, & Eccles J. (2011). Adolescent behavioral, emotional, and cognitive engagement trajectories in school and their differential relations to educational success. Journal of Research on Adolescence; 22 (1): 31-9.
Wubbolding, R. E. (2013). Reality therapy for the 21st century.
Zhu X. (2019). Relationship between Self-differentiation and Self-disclosure of College Students: The Mediating Role of Peer Attachment. In 3rd International Conference on Economics and Management, Education, Humanities and Social Sciences (EMEHSS 2019).