رابطه بین اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی و پایستگی تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

   پژوهش حاضر به­منظور پیش­بینی سازگاری تحصیلی بر اساس اشتیاق ­تحصیلی، هویت­ تحصیلی و پایستگی­ تحصیلی در دانش ­آموزان انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه­ آماری آن را کلیه دانش­ آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم در سال تحصیلی 98- 1397تشکیل دادند که از حدود تقریبی 20000 نفر، تعداد 377 دانش­ آموز به روش نمونه ­گیری  تصادفی خوشه­ ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سازگاری­تحصیلی سینها و سینک(1993)، پرسشنامه استاندارد منزلت­ های هویت­ تحصیلی واز و ایزاکسون(2008)، پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد، پاریس(2004) و پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش(2008) بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­گانه با استفاده از­ نرم­افزار22   SPSS انجام شد. یافته­ ها نشان داد که سازگاری تحصیلی با مؤلفه‌های اشتیاق ­تحصیلی(اشتیاق تحصیلی رفتاری، اشتیاق تحصیلی عاطفی و اشتیاق تحصیلی شناختی)، هویت تحصیلی موفق، هویت تحصیلی دنباله ­رو و پایستگی تحصیلی رابطه­ ی مستقیم و معنادار دارد و با هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس رابطه­ ی معکوس و معنادار دارد (05/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 3/58 درصد از واریانس سازگاری­ تحصیلی از طریق مؤلفه­ های اشتیاق تحصیلی، مؤلف­های هویت­ تحصیلی و پایستگی­ تحصیلی قابل پیش­بینی­ است. یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که اشتیاق تحصیلی، پایستگی تحصیلی و هویت تحصیلی موفق و دنباله‌رو به کاهش مشکلات سازگاری اجتماعی، عاطفی و تحصیلی دانش ­آموزان می­ انجامد و موجب ارتقا سطح سازگاری تحصیلی آنان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of academic adjustment based on Academic Identity, Academic buoyancy and school engagement among students.

نویسندگان [English]

 • Zahra Jafari 1
 • Sohrab Abdizarin 2
1 M.A in Educational Psychology, University of Qom, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

This research was done to predict academic adjustment based on school engagment, academic identity and academic buoyancy among students. This research describ the type of correlation and its statistical society was consist of all the female students of secandary schools of Qom in academic year of 2018-2019  Out of approximately 20,000 students, 377 students were selected by multi-stage cluster random sampling.­ Sinha and Singh academic adjustment standard questionnaire(1993), Was and Isaacson academic identity status standard questionnaire(2008), Fredricks, Blumenfeld and Paris school engagment questionnaire(2004) and Martin and Marsh academic buoyancy questionnaire(2008) were our research tools. Statistical analysis of data was done by Pearson correlation test and with SPSS22 software, multivariate regression was achieved. Reseasrch findings showed a positive and meaningful relation between school engagment components(Behavioral, cognitive and emotional school engagment), successful academic identity, follower academic identity and academic buoyancy with academic adjustment and there was a negative and meaningful relation between confused academic identity and serotinous academic identity with academic adjustment (p<0/05).  Regression analysis results showed that 58.3% of the variance of academic adjustment can be predicted through  the  school engagment components, academic identity components and academic buoyancy. Reseasrch findings showed that  Various interventions aimed at improving school engagment, ­academic buoyancy and successful academic identity and reducing the social, emotional and academic adjustment problems of students and Improves their level of academic adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • academic adjustment
 • school‌ engagment
 • academic identity
 • academic buoyancy
 1. آزادیان بجنوردی، ماه، بختیار پور، سعید، مکوندی، بهنام، احتشام زاده، پروین (1399). سرمایه‌های تحولی درونی و بیرونی و بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی، فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، 16(64)، 436-426.
 2. اتکینسون، ریتا، هوکسما، سوزان نولن، بم، داریل، اسمیت، ادوارد، اتکینسون، ریچارد (1385). زمینه روانشناسی هیلگارد. مترجم: محمدتقی براهنی، بهروز بیرشک، مهرداد بیک، رضا زمانی، مهرناز شهرآرای، یوسف کریمی، نیسان گاهان و مهدی محی‌الدین، تهران: رشد.
 3. احمدپور، روژینا، آرمند، محمد، نجاری، مسعود (1399). اثربخشی برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، هویت تحصیلی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دختر شهر بوکان، دو فصلنامه عملی روانشناسی فرهنگی،4(2)، 90-74.
 4. افشون، محمد (1393). نقش واسطه­گری خودپنداره تحصیلی در رابطه بین سبک‌های یادگیری و سازگاری تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
 5. اسلامی، محمدعلی، درتاج، فریبرز، سعدی پور، اسماعیل، دلاور، علی.(1395). مدل یابی علّی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28)، 161-134.
 6. بایرام نژاد، حوریه، یاراحمدی، یحیی، احمدیان، حمزه، اکبری، مریم (1399). تدوین مدل علی رضایت از مدرسه بر اساس ادراک محیط کلاس و ادراک حمایت معلم با نقش واسطه‌ای پایستگی و درگیری تحصیلی، فصلنامه پژوهش در یادگیری، 8، 3(31)، 84-71.
 7. بهروز­نژاد، فاطمه (1397). نقش واسطه­ای اشتیاق تحصیلی در رابطه میان فرهنگ مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان، پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه خوارزمی.
 8. پایدار، فرشید؛ حمیدی، فریده؛ کارگر، مجید (1397). اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی هیجانی رفتاری بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان دوره دوم متوسطه پسر، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 19(1)، 116-108.
 9. پورکهخایی، زهرا (1394)، اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی برعملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پسر در معرض خطر اعتیاد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 10. پناهی، روح‌الله؛ کاظمی، سلطانعلی، رضایی، آذرمیدخت (1390). رابطه سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی. مجله روانشناسی تحولی، 8(30) ، 196-189.
 11. تمنائی فر، محمدرضا؛ منصوری نیک، اعظم (1392). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مؤلفه‌های سازگاری در دانش­آموزان. مجله علوم­رفتاری، 5(15)، 39-25.
 12. تمنائی فر، محمدرضا؛ رضایی، حسین؛ حدادی، ستاره (1398). پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس سازگاری و صفات شخصیت در دانشجویان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62، 487-374.
 13. تیرگری، بتول؛ عزیززاده فروزی، منصوره؛ حیدرزاده، اعظم؛ و عباس زاده. حسن(1396). بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10(3)، 164-157.
 14. ثمری صفا، جعفر، دشتی اصفهانی، مهلا، پوردل، مژگان (1400). تدوین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس ارتباط با مدرسه، جوعاطفی خانواده، انگیزش، خودکارآمدی و درگیری تحصیلی دانش آموزان، فصلنامه مشاوره انجمن مشاوره ایران، 20(77)، 256-225.
 15. جدیدی، سما (1398). نقش واسطه‌ای اشتیاق تحصیلی در رابطه بین کمک طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان. مجله رویش روانشناسی. 8(12)، 114-107.
 16. حسین نژاد، بیژن (۱۳۸۶). رابطه هویت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان ۱۵-۱۸ ساله. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 17. ربیعی. محمد (1394). پایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپایدار روانشناختی، مجله مشاوره کاربردی، شماره 10، 52-37.
 18. سرخه­یی، بدری (1393). رابطه ویژگی‌های شخصیتی با خلاقیت و پایستگی تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 19. سینها،ای.پی.و سینگ،آر.پی (1380). راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی. ترجمه ابوالفضل کرمی. تهران : موسسه روان تجهیز سینا.
 20. صالحی، رضوان (1400)، بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش­آموزان با میانجی­گری رضایت و اشتیاق. مجله­ی روان­شناسی مدرسه، 10(1)، 166-147.
 21. عباسی، مسلم، درگاهی، شهریار، پیرانی، ذبیح، بنیادی، فرزانه (1394). نقش تعلل ورزی و خودتنظیمی انگیزشی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان، مجله آموزش درعلوم پزشکی، 15، 169-160.
 22. عبدی، علی، زندی پیام، آرش (1399). مدل عملکرد تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی، خودکارآمدی تحصیلی، مجله آموزش در علوم پزشکی، 20(1)، 337-328.
 23. فتحی، نعیمه (1397). نقش خود دلسوزی و اشتیاق تحصیلی در پایستگی تحصیلی با میانجی­گری انتظارات والدین در دانش آموزان دوره دوم متوسطه. پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 24. کریمی قرطمانی، ملیحه (1391). بررسی رابطه بین پایستگی تحصیلی با ادراک خود و فراشناخت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 25. گزیدری، ابراهیم؛ غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد(1394). رابطه­ی هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال‌کاری در میان دانش آموزان. مجله روانشناسی،76، 346-362.
 26. یوسفی، فرزانه، زین‌الدینی میمند، زهرا، رضوی نعمت الهی، ویدا، و سلطانی، امان‌الله (1396). نقش پایگاه هویت تحصیلی و جهت‌گیری هدف در پیش‌بینی راهبردهای فراشناختی یادگیری خودتنظیمی. فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 13(53)، 162-131.
 27. محمدی باغملایی، حیدر؛ یوسفی، فریده (1397). رابطه­ی ساختاری تعامل معلم- دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش آموزان با مدرسه. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 7(1)، 99-75.
 28. مؤمنی، خدامراد، عباسی، مسلم، پیرانی، ذبیح، و بگیان کوله مرز، محمد جواد (1396). نقش هیجان پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، دو فصلنامه راهبردهای شناختی، 5(8)، 182-
 29. M., Pirani. Z., Razmjoiy. L., Bonyadi. F, (2015). Role of Procrastination and Motivational Self-Regulation in Predicting Student's Behavioral Engagement Print, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 8(5), 295-300. magiran.com/p1508243. link.
 30. Abdi A, Zandipayam A. The Model of Academic Performance based on Academic Identity, Academic Vitality and Flourishing of Students, and Academic Self-efficacy. Iranian Journal of Medical Education. 2020; 20 :328-337. link.
 31. Afshon,M.(2014).role of the Academic self concept between the cognitive learning styles and the academic adjustment, Degree of master, Faculty of educational science and psychology, Kharazmi University.
 32. Ahmadpour, R., armand, M., najari, M. (2021). The effectiveness of the social adjustment curriculum on academic buoyancy, academic identity and cognitive flexibility of gairl students. Cultural Psychology, 4(2), 74-90.
 33. Amani, H., & Was, C. A. (2014). Academic identity status, goal orientation, and academic achievement among high school students. Journal Of Research in Education, 1(22), 294-320.
 34. Arip, M. A., Yusooff, F. B., Jusoh, A. J., Salim, S., & Samad, A. (2011). The effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) treatment group on self-concept among adolescents. Inter J Human Soci Sci, 1(18),22-113.
 35. Azadian Bojnordi, M., Bakhtiarpour, S., Makvandi, B., Ehteshamzadeh, P. (2020). Internal and External Developmental Assets and Academic Well-Being: The Mediating Role of Academic Buoyancy. , 16(64), 426-436. Link.
 36. Baker, R. E., & Siryk, B.­(1999). Student Adaptation to College Questionnaire Manual.­ Los Angeles, CA:Western PsychologicalServices.
 37. Bayramnejad, H., Yarahmadi, Y., Ahmadian, H., Akbari, M. (2021). Developing of School Satisfaction Model Based on Perception of Classroom Environment and Perception of Teacher Support Mediated by Academic Buoyancy and Academic Engagement. Research in School and Virtual Learning, 8(3), 71-84.
 38. -Behrooznejad, F (2018), The mediating role of school engagement in the relationship between school culture and students' academic adjustment, Degree of master, Faculty of educational science and psychology, Kharazmi University.
 39. Bersonsky, M. D. (2003).­Identity style and well-being: Does commitment matter? Identity.­An International Journal of Theory and Research,­3(2),­131-142.
 40. Berzonsky, D. M., & Kuk, S.L.­(2005).Identity style, psychosocial maturity, and academic performance.­Personality and Individual Differences,­39,235-247.
 41. Chorba, K., Was, C. A. & Isaacson, R. M. (2012).­Individual differences in academic identity and self-handicapping in undergraduate college students. Individual Differences Research, 10 (2), 60-68.
 42. Eivazzadeh Kaljahi, N. (2016). The effects of academic adjustment, social adjustment and personal-emotional adjustment of students on their academic performance in universities of Northern Cyprus. (Master’s Thesis,).
 43. Eslami, M., dortaj, F., sadipour, E., delavar, A. (2016). the causal modeling of academic engagement based on personal and social resources among undergraduate students at Amir Kabir University in Tehran. Counseling Culture and Psycotherapy, 7(28), 133-161.

44.           Fathi, N (2018),The role of self-compassion and school engagement in academic adjustment mediated by parents' expectations in high school students, Degree of master, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University.Link.

 1. Fredericks, J.A, Blumenfeld P.C, & Paris, A.H.­(2004). School engagement:­ Potential of the concept,­state­ of the ­Review of Educational Research.­74(1):­59-109. Link.
 2. Gazidari, E., Gholamali Lavassani, M., Ejei, J. (2016). Focal Analysis of the Correlation between Dignities of Educational Identity with Students Negligence. Teaching and Learning Research, 12(2), 17-28. link.
 3. Jadidi S. The Mediating Role of Academic Eagerness in the Relationship Between Academic Help Seeking and Academic Adjustment of Students. Rooyesh. 2020; 8 (12) :107-114.
 4. Jamehbozorgi, MRahiminezhad, AHejazi, E. Relationship of identity dimensions, academic identity statuses to academic adjustment in first year students. (2020).Indian Journal of Positive Psychology,11(1), 8-11.
 5. -Karimi Ghartemani, M. (2012). The Relationship between Academic Buoyancy with Self-Perception and Metacognition among High School Students in Esfahan City, Degree of master, Faculty of psychology and Education, Allameh Tabataba´i University.
 6. Keskin Y, Keskin SC, Kirtel A. Examination of the compatibility of the questions used by social studies teachers in the class with the program achievements according to the SOLO Taxonomy. Journal of Education and Training Studies. 2016; 4(4): 68-76.
 7. Marcia, J. E., Waterman, A. S., Matteson, D. R., Archer, S. L., & Orlofsky, J. L.(2012). Ego identity: A handbook for psychosocial research. Springer Science & Business Media. Link.
 8. Martin, A. J. (2014). Academic buoyancy and academic outcomes: Towards a further understanding of students with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), students without ADHD, and academic buoyancy itself. British Journal of Educational Psychology, 84, 86-107.
 9. Martin, A. J., Yu, K., Ginns, P., & Papworth, B. (2016). Young people’s academic buoyancy and adaptability: A cross-cultural comparison of China with North America and the United Kingdom. Educational Psychology. Retrieved May 26, 2019 from https://www.tandfonline.com.
 10. Martin, A. J. Colmar, S. H.,­Davey, L. A & Marsh, H. W.(2010). Longitudinal modeling of academic buoyancy and motivation: DO THE 5Cs hold up over time? British Journal of Educational Psychology, 80(3)­,­473- 496.
 11. Martin, A.J & Marsh, H.W.­(2008). Academic­buoyancy:­Tomards­an understanding of students "everyday academic resilience. Journal of school psychology,­46،53-83.
 12. Martin,­A.­J.,­&­ Liem,­G.­A.­D.­(2010). Academic personal bests (PBs), engagement, and achievement: A cross-lagged panel analysis. Learning and Individual Differences, 24, 265-270.
 13. Muhonen, H., Pakarinen, E., Poikkeus, A., Lerkkanen, M., & Rasku-Puttonen, H.­(2018). Quality of educational dialogue and association with students’ academic performance. Learning and Instruction, 55, 67-79.
 14. Mohammadi Baghmolaee, H., Yousefi , F. (2019). The Structural Relationship among Teacher-Student Interaction, Academic Engagement, and Students' Adjustment to School, Studies in Learning & Instruction Vol.10, No.2, 2019, Ser 75/2.
 15. momeni, K., abbasi, M., pirani, Z., beyghiyan, M. (2017). The Role of emotionality and affective atmosphere of family in prediction of Students' Educational Engagement. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 5(8), 159-182. link
 16. Paydar, F., Hamidi, F., kargar, M. (2018). Effectiveness of rational emotive behavioral group counseling of emotional, social and educational adjustment of high school male students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 19(1), 108-116.
 17. Panahi, r., & Kazemi, s., & Rezaei, a. (2012). the relationship of learning styles to academic achievement: the role of gender and academic discipline. developmental psychology (journal of iranian psychologists), 8(30), 189-196.
 18. Pekrun, R.­(2017). Emotion and Achievement during Adolescence, Child Dev Perspect, 11 (3), 215–221.
 19. Purkhakhaei, (2015).The effectiveness of teaching metacognitive strategies on academic performance and academic desire of male students at risk of addiction, Degree of master, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar Kerman University.Link.
 20. Ravan A, Samavi A, Javdan M, Hajializadeh K. Modeling the Relationships among Academic Identity, Psychological Sense of School Membership, and Teacher Support: The Mediating Role of Academic Adjustment in Academic Performance. Avicenna J Neuro Psycho Physiology. 2020; 7 (4) :217-224.
 21. M.(2016). Academic buoyancy: Role of stable and unstable psychological factors. Biannual Journal of Applied Counseling, 5(2), 37-56. Link.
 22. Salehi, R. (2021). Investigating the role of paternal involvement on academic buoyancy of high school students by mediators of satisfaction and academic engagement.. Journal of School Psychology, 10(1), 147-166. Link.
 23. samari safa J, dashti M, pourdel M. Development of a Model of Academic Buoyancy based on with School Connection, Family’s Emotional Atmoshphere, Motivation, Self-efficacy and Academic Engagement of Students. QJCR. 2021; 20 (77) :225-256.
 24. Tamannaeifar M R, Mansourinik A. The relationship between personality characteristics, social support and life satisfaction with university students’ academic performance. IRPHE. 2014; 20 (1) :149-166.
 25. Tamannaeifar, M., Rezaei, H., Hadady, S. (2019). Prediction of Students academic performance based on adjustment (academic, emotional and social) and personality traits. medical journal of mashhad university of medical sciences, 62(December), 374-387.
 26. Tirgari B, Azzizadeh fourozi M, Heidarzadeh A, Abaszadeh H. The Relationship Between Self-Efficacy and Achievement Motivation and Academic Adjustment in the First Year Undergraduate Students of Kerman University of Medical Sciences in 2015 . Educ Strategy Med Sci. 2017;10(3):157-164.
 27. ­S.­(2015).Management of International students, Academic Adjustment: Challenges and Solutions.European Scientific Journal, 3,­160-168. Link.
 28. Van Rooij, E. C., Jansen, E. P., & van de Grift, W. J. (2018). Correction to: First-year university students’ academic success: the importance of academic adjustment. European Journal of Psychology of Education, 1-1.
 29. Wang, M. T., & Fredricks, J. A. (2014). The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence. Child Development, 85(2), 722-737.
 30. Wang, I. K. H. (2018). Long-Term Chinese Students' Transitional Experiences in UK Higher Education: A Particular Focus on Their Academic Adjustment. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(1), 12-25.
 31. Was, C. A., & Isaacson, R.M. (2008).­The development of a measure of academic identity status. Journal of Research in Education, 18, 94-105.
 32. Was, C.­A., Al-Harthy, I.,­Stack-Oden, M.,­& Isaacson, R.­M.­(2009). Academic identity status and the relationship to achievement goal orientation. Electronic Journal of Research in Educational Psychology,­7(2), 627-652.
 33. Wu, J., & Liu, S. (2019). A comparative study of educational placement and school adjustment of children with cochlear implants between China and Czech Republic. Children and Youth Services Review, 103, 107-115.
 34. Yousefi, F., Zeinaddiny, Z., Razavi nematollahi, V., Soltani, A. (2018). The Role of Educational Identity and Objectives Orientation in Forecasting the Metacognitive Strategies of Self-Regulatory Learning". Educational researches, 13(53), 131-161. link.
 35. Zee, M., Koomen, H. M., & Van der Veen, I. (2013). Student–teacher relationship quality and academic adjustment in upper elementary school: The role of student personality. Journal of School Psychology, 51(4), 517-533.