دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، پاییز 1394 
8. مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان

صفحه 157-176

فریبا یزدخواستی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی؛ حمیدرضا عریضی