بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکترای علوم تربیتی

چکیده

 
این مطالعه با هدف بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش­های فعال تدریس انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه­های استان گلستان بوده و نمونه آماری شامل 460 نفر بوده است که به روش تصادفی طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده­ها به صورت پیمایشی جمع­آوری شده­اند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسش­نامه استاندارد (دنیسون) و محقق ساخته جمع­آوری و با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته­اند. اعتبار پرسش­نامه با استفاده اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنی­داری بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با گرایش به استفاده از روش­های فعال تدریس وجود دارد و کنترل متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، نوع دانشگاه، وضعیت بومی، محل اخذ مدرک و محل تولد هیچ­گونه تغییری در رابطه بین دو متغیر ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of The Relationship Between The Organizational Culture and The Attitude Toward The Usage of The Active Teaching Methods (Case Study: The Supreme Educational Centers of Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • mohammad osman hossein bor 1
  • hossein ali sargazi 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between organizational culture and the attitude toward the usage of the active methods of teaching. The Statistical society of this study was all faculty members of the universities of Golestan Province. The sample consisted of 460 people, which, according to a stratified random selection have been studied. The study was correlation and the research method used in this study was survey. Required data collected using a researcher-made and standardized questionnaire (Dennison) and processed and analyzed using SPSS software. The validity and reliability of the questionnaire is verified using the formal validity and Cronbach's alpha coefficient respectively. The results showed a significant relationship between organizational culture (and its dimensions) and the attitude toward the usage of the active methods of teaching. The control of the variables such as gender, marital status, type of university, Indigenous status, and place of birth did not affect the relationship between two variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • active teaching methods
  • Education
  • faculty members
  • Dennison
 
منابع
1-  احقر، قدسی (1385). بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی تهران، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 86، صص 123-93.
2-  احمدی، عبدالجواد؛ زرگر، محمد (1387). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نسبت به رشتۀ خود و رابطۀ آن با پیشرفت تحصیلی، مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. دانشگاه شیراز.
3-  ارغوانی، فاطمه (1379). بررسی فرهنگ سازمانی با خلاقیت سازمانی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.
4-  اسلاوین، رابرت ( 1371 ) ، جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی ، ترجمه ی فاطمه فقیهی قزوینی، فصلنامه ی تعلیم و تربیت ، سال هشتم، شماره 2 .
5-  حدادیان، فاطمه (1381). بررسی فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش منطقه 4 در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه تهران.
6-  خزایی، محمد مهدی (1370). تأثیر رفتار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
7-  رحیم‌نیا، فریبرز؛ علیزاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 35، صص 170-147.
8-  رفیعیان، داوود (1380). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در دبیرستان‌های پسرانه استان لرستان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.
9-  زارعی متین، حسن (1374). تبیین الگوی فرهنگ سازمانی در محیط کار و نقش آن بر رضایت شغلی. پایان نامۀ دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
10-                     زبردست، کریم (1382). بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
11-                     شعبانی، حسن (1386). مهارت‌های آموزشی، روش‌ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات سمت.
12-                     عبدی، معصومه (1383). بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده‏‎‎‏های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‏‎‎‏های دولتی شهر تهران از دیدگاه آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
13-                     فرهی بوزنجانی، برزو. (384 1). بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی ناجا. مرکز تحقیقات و پژوهشهای ناجا. گروه مدیریت و نیروی انسانی.
14-                     فضلی‌خانی، منوچهر (1378)، روش‌های فعال تدریس در برنامه‌های پرورشی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
15-                     قانعی‌راد، محمد امین (1385). تمایلات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته‌ای. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
16-                     منوریان، عباس؛ بختایی، امیر (1386). شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی)، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، صص 15-1.
17-                     هوشمند، عثمان. (1381). عوامل مؤثر بر گرایش دبیران به استفاده از روش‌های فعال تدریس. گزارش پژوهشی گروه تحقیقات آموزش و پرورش استان گلستان،گرگان.
18. Davenport, T.H. and L. Prusak. (1998). Working knowledge: Howorganizations manage whatthey know. Boston: Harvard Business School Press.
19. Denison, Daniel (2000). "Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving OrganizationalChange?" Inter national Institute for Management Development, Denison@imd. Chapter2.  http://www.denisonconsulting.com.
20. Flores, A. (2007). Attribution style, self- Efficacy, And stress as predictors of academic success And Academic satisfaction in college students. A Dissertation Submitted to the Faculty of The University of Utah for the Degree of Ph.D.
21. Gupta, A. and S. Govidarahan. (2000). KM social dimension: Lessons from Nucor steel. MIT Sloan Management Review, 42, (1): 71-80.
22. Kim. Y.K., Sax, L. J. (2007). Different patterns of student-facultyinteraction in Research universities: An Analysis by student Gender, Race, SES, and first-generation status. Research and Occasional Paper Series. 10, (7).
23. Kwantes, C.T. and Boglarsky, C.A. (2007). Perception of organizational culture, leadership effectiveness and personal effectiveness across six countries, Journal of International Management, 13, 204-230.
24. Moore, J. 1998. Knowledge management meets BP: KM efforts will flop unless they are tied tobusiness process. CIO 12(4): 65- 68.
25. Popham, W.J. (2002).Classroom assessment: what teachers need to know? Boston: Allyn and Bacon.
26. Robitaille, C. A. (2007). Emotion intelligence and Teachers: Anexploratory study of difference Between General and Special Educationteacher. A dissertation for degree of Ph.D. Union Institute & Universities of Cincinnati Ohio.
27. Thompson, M. D. (2001). Informal student-faculty Interaction: It'sRelationship to Educational Gains in science and mathematic among community college students. Community College Review. 29, (1), 35-37.
28. Wendell FL, Fremont EK, Rosenzwing EJ. (1995). UnderstandingHuman behavior in Organizations. New York: Harper & Row Publishers Inc.
29. Yilmaz, C. and Ergan, E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of World Business, 290-306.