دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، پاییز 1393 

مقاله پژوهشی

1. پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری

صفحه 1-32

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ علیرضا صادق زاده قمصری


2. آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

صفحه 33-52

اعظم ایرانمنش؛ اسماء ایرانمنش؛ رضا رستمی زاده؛ مسعود باقری


7. پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس

صفحه 135-174

مرتضی مرادی*؛ مسعود حسین چاری؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ محمدحسین دهقانی زاده