دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، آذر 1393 

مقاله علمی

پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری

صفحه 1-32

10.22111/jeps.2014.2155

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ علیرضا صادق زاده قمصری


پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس

صفحه 135-174

10.22111/jeps.2014.1856

مرتضی مرادی*؛ مسعود حسین چاری؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ محمدحسین دهقانی زاده