ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکترا مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 -دانشجوی دکترا روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط الگوهای فرزندپروری والدین و جایگاه فرد در خانواده براساس ترتیب تولد در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانش‌آموزان بود. جامعه‌ی آماری را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل تشکیل داد که از بین آن ها تعداد 310 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه های ﺳﻨﺠﺶ اﻫﻤﺎﻟﻜﺎری ﺗﺎﻛﻤﻦ، الگوهای فرزندپروری رابینسون و یک پرسشنامه ی جمعیت‌شناختی استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یک راهه انجام گردید. نتایج نشان داد که الگو‌های فرزندپروری استبدادی، سهل‌گیرانه و اقتداری مادر به همراه فرزندپروری اقتداری پدر با ضریب تعیین 24/0 پیش‌بینی کننده‌ی معناداری برای اهمال‌کاری تحصیلی است. همچنین بر اساس یافته‌ها مشخص شد که ترتیب تولد به طورکلی پیش بینی کننده‌ی معناداری برای این متغیر نیست و براساس نتایج تحلیل واریانس یک طرفه تفاوت معناداری در میزان اهمال‌کاری تحصیلی برای دانش آموزان با ترتیب تولد متفاوت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of parenting patterns and birth order with procrastination in high school girl students of Amol city

نویسندگان [English]

  • Shabnam Vazpour 1
  • Masoume Esmaeeli 2
  • Sadegh Hassan nia 3
  • Yousof Azami 4
3 PHD Student from AlameTabatabaee University of Tehran
4 PHD Student from Al lame Tabatabaee Tehran
چکیده [English]

The main objective of the present research is the investigation of the relationship of parenting patterns, birth-order-based status of individual in family and educational procrastination as well as determination of prediction capability of these two variables in predicting degree of students’ educational procrastination. Studied sample includes 310 female students of Amol town educating in secondary education. This sample was randomly selected by cluster method. In order to collect data, questionnaires of Talkman’s procrastination, Robinson’s et al parenting methods, and one sociological questionnaire were used. In order to analyze data, statistical tests of mean, standard deviation, Pearson and Spearman’s correlation, multivariate regression analysis, and one-way variance analysis were employed. Results indicated the fact that mother’s despotic, indulgent, and authoritative parenting patterns along with fathers’ authoritative parenting with determination coefficient 0/24 are significant predictors for educational procrastination. Also, according to results, it became clear that birth order is not generally a significant predictor for this variable, and according to results of one-way variance analyses, there was found no significant difference in degree of educational procrastination of students with different birth order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Procrastination
  • Parenting Patterns
  • Birth Order
  • Students