اثربخشی بیوفیدبک EEG بر افزایش فرایند توجه دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه بوشهر

چکیده

ین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بیوفیدبک EEG در بهبود فرایند توجهی دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. نمونه این مطالعه 33 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (18 نفر) به تصادف جایگزین شدند. در قالب روش آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل از دستگاه نوروفیدبک (NFT)، و آزمون عملکرد پیوسته (CPT) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 20 جلسه تحت آموزش نوروفیدبک قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد دانشجویانی که در جلسات نوروفیدبک آموزش دیده بودند در مقایسه با گروه کنترل، در پاسخهای صحیح آزمون عملکرد پیوسته افزایش معناداری را نشان دادند و در مولفه های خطای حذف و خطای ارائه کاهش معناداری داشتند. نتایج این پژوهش حاکی از کارآیی نوروفیدبک به عنوان یک شیوه اثربخش در کاهش مشکلات توجه دانشجویان دارای افت تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EEG biofeedback for the enhancement of attentional processing in girl's students with dropping out

نویسنده [English]

  • Soran Rajabi
Faculty Member of Boshehr University
چکیده [English]

this study did with the purpose of efficacy of neurofeedback on improvement of attention in female students dropping out in university of Mohaghegh Ardabili. Sample of this study was 33 subjects that selected into simple random sampling and situation into two groups of experimental (15 cases) and control (18 cases). Into design of experimental method and pre-post test with control group design for collected of data used of neurofeedback system (NFT), and Continuous Performance Test (CPT). Experimental group was under neurofeedback course for 20 sessions. Covariance results indicated students that treatment in neurofeedback course enhanced significant in correct responses and decrease in omission and commission factors in comparison of control group. The results of this study suggest that neurofeedback is efficiency as an effective procedure to reduce attention problems of students with dropping out. 
Key words: EEG biofeedback, attention, student, dropping out

کلیدواژه‌ها [English]

  • EEG biofeedback
  • attention
  • student
  • dropping out