آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیه الله حائری میبد

3 عضو هیئت علمی بخش الهیات دانشگاه شهید با هنر کرمان

4 عضو هیئت علمی بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

نس با قرآن یکی از مسائل بسیار مهم و از وظایف اصلی هر مومن است که در روایات به آن اشاره شده و آن را یکی از راههای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی معرفی نموده اند. 
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن آثار انس با قرآن بر شخصیت دانش‌آموزان دختر دبیرستان-های شهر کرمان به روش علی‌- مقایسه‌ای انجام گرفت. بدین منظور 377 نفر از دانش‌آموزان دختر نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر کرمان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به سؤالات پرسشنامه‌های ویژگی‌های فردی، انس‌ با ‌قرآن و شخصیت (NEO-FFI) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل به وسیله آزمون T و تحلیل واریانس یک‌طرفه در نرم افزار SPSS انجام شد و نتایج حاصل از مقایسه دانش‌آموزان مأنوس با قرآن و سایر دانش‌آموزان نشان داد که دانش‌آموزان مأنوس با قرآن دارای ویژگی روان آزرده‌گرایی و گشودگی به تجربه کمتری نسبت به سایر دانش‌آموزان بوده و دارای ویژگی برونگرایی و موافق بودن و با وجدان بودن بیشتری نسبت به سایر دانش‌آموزان می باشند. و میزان انس با قرآن بر حسب پایه تحصیلی، معدل و تحصیلات پدر آن‌ها تفاوت معنا داری را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Closing to Quran, the personality features of female high school students in Kerman

نویسندگان [English]

  • Azam Iranmanesh 1
  • Asma Iranmanesh 2
  • Reza Rostami Zadeh 3
  • Masood Bagheri 4
1 Shah id Bahonar University of Kerman
2 Phd Student from Meybod U NIVERSITY
3 Faculty Member of Shah id Bahonar University of K erman
4 Faculty Member of Sh hid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Closing to Quran is one of the most important matters and main duties of every believer which is noticed in narratives and introduced it as one of the ways to achieve world and future Paradise.
The present investigation has been done by the purpose of showing close relation with Quran effect on the personality features of girl high school students of Kerman by cause-comparative method. So 377 students of teaching and training of Kerman city were selected by cluster random method and they answered to questionnaire of individual characteristics, closing to Quran and personality (NEO-FFI). The analysis was done by T depended test and one-side variance analysis in SPSS software and the result of Quran closed students with other ones comparison showed that thosed Quran closed students had less neuroticism and openness to experience features than other students and they had more agreeableness, extraversion and conscientiousness features than other ones. The Quran closing level based on educational grade, average and their father s educations did not show meaningful difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • closing with Quran
  • Personality
  • female student
  • Kerman high school