بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور – مرکز ساری

2 سازمان بهزیستی استان مازندران

3 کارشناس ارشد –سازمان بهزیستی استان مازندران

چکیده

ررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان 
بوده است. 
بروش مطالعه: به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در پژوهش حاضر دو گروه بین 18 تا 20 سال شامل 52 نفرافراد وابسته به تلفن همراه و 154 نفر غیر وابسته به تلفن درنظر گرفته شدند. نمونه ها با استفاده از پرسشنامه های هیجان خواهی آرنت، سبکهای دلبستگی به والدین و همسال آرمسدن و گرینبرگ و پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه بیانچی ارزیابی شدند. برای بررسی متغیرهای هیجان خواهی ، سبکهای دلبستگی به والدین و همسال به عنوان پیش بینهای وابستگی به تلفن همراه از روش تحلیل ممیز استفاده شد. 
یافته ها: برای تحلیل داده ها، علاوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل ممیز به کار بسته شد. نتایج به دست آمده فرضیه های این پژوهش را تأیید کرد و نشان داد که وابستگی به تلفن همراه در نوجوانان را می توان بر اساس متغیرهای هیجان خواهی ، سبکهای دلبستگی به همسال پیش بینی نمود. نتایج به دست آمده و مدل ارائه شده توسط این پژوهش به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of attachment styles and Sensation seeking as predictive variables in dependence on mobile among teenage people

نویسندگان [English]

  • Ensie Babaee 1
  • Saadi Azizi 2
  • Ramadan Ali Gholchooee 3
1 Assistant Professor from Payam Noor University of Sari
چکیده [English]

Aims: Investigation of the attachment styles and sensation seeking as predictive factors in dependence on mobile among teenage people. 
Methods: A survey was conducted among 2 groups of moblie dependence teenage (n=52) and non moblie dependence teenage (n=154) whose ages ranged from 18 to 20 years old, 
located on the North of Iran, Mazandaran province, Sari city – Payame noor University were asked to anonymously complete questionnaires. Discriminant Analysis analysis was used. 
Results: The results of this study confirmed the hypothesis that the dependence on the mobile phone can be predicted on the based on variables such as sensation seeking, peer attachment styles . 
Conclusions. The results of this study indicate that the variables such as sensation seeking and peer attachment styles are important because of explanation of the dynamics of the emotional relationship by these variables which by that Could serve as significant of sensation seeking and attachment styles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation seeking
  • Attachment Styles
  • dependence on mobile