جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تحقیق درباره ی تفاوت های جنسیتی در ترس کودکان، عموماً نشان دهنده ی این بوده است که دخترها ترسوترند و نسبت به پسرها اضطراب بیشتری را تجربه می کنند. فرض پیشنهاد شده برای این یافته ها این است که جهت گیری نقش جنسیتی و یا انتظارات عاملی مهم در ایجاد این مسأله باشد. اما این فرضیه مستقیماً درباره ی کودکان مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است و رابطه ی میان داده های به دست آمده از پرسشنامه ی نقش های جنسیتی (مردانگی و زنانگی) و اضطراب آشکار کودکان را در یک نمونه ی عادی از کودکان (شامل 234 نفر، 115 دختر و 119 پسر 9-12 ساله)، بررسی کرده است. نتایج نشان داد که میان نقش جنسیتی مردانه و اضطراب کودکان رابطه ی منفی وجود دارد. اما در مقابل، ارتباط معناداری میان زنانگی و اضطراب کودکان یافت نشد. این یافته ها نشان می دهند که جهت گیری نقش جنسیتی، به ویژه مردانگی، احتمالاً نقش مهمی در رشد و یا ابقاء اضطراب کودکان بازی می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sex, gender roles and fearfulness in girl and boy students of Zabol town public schools

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Aliakbari Dehkordi 1
  • Hosnieh Shahriari 2
  • Maryam Zare 2
1 Faculty Member of Payam No or U niversity
2 PHD Student from Pa yam No or University of Tehran
چکیده [English]

Research on gender differences in children’s fear has generally shown that girls are more fearful and experience more anxiety than boys. A common hypothesis offered for this finding is that gender role orientations or expectations may be operating. However, this hypothesis has not been directly investigated in child samples. The present study describes the relation between a self-report measure of gender role orientation (i.e., masculinity/femininity) and the intensity of fears in a public sample of children (N 234; ages 9–12; 119 boys and 115 girls). Results revealed that masculinity was negatively related to level of fearfulness. In contrast, no relation was found between femininity and fearfulness. These findings suggest that gender role orientation, especially masculinity, may play a role in the development and/or maintenance of fearfulness in children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex
  • anxiety
  • Gender roles
  • Masculinity
  • Feminity