دوره و شماره: دوره 19، شماره 46، شهریور 1401 

مقاله علمی

الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

صفحه 13-1

10.22111/jeps.2022.7014

نسرین برسلانی؛ صدیقه ابراهیمی علویکلایی؛ جمال صادقی؛ رجبعلی محمدزاده