اثربخشی بازی درمانی والد-کودک بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی˛ واحد نجف آباد˛دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد˛ ایران

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، واحد نجف اباد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف اباد ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی والد-کودک  بر بهبود عملکرد خواندن در کودکان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و طرح  پژوهش  از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل  بود .  جامعه آماری پژوهش  شامل والدین دانش آموزان 8 تا 10 ساله مراجعه کننده به کلنیک های تخصصی کودک ( مرکز مشاوره توحید) در شهر اصفهان در سال 1400بودند. که از میان آنها  با توجه به ملاک ورود تعداد 28 نفر به شیوه  نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش(14 نفر) و کنترل (14 نفر) گمارده شدند.  گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یکبار به صورت گروهی تحت بازی درمانی والد-کودک قرار گرفت در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند .ابزار های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه عملکرد خواندن (کرمی نوری و مرادی، 1384) بود . داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد که بازی درمانی والد-کودک موجب بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان درگیر با اختلال یادگیری می شود (005/0>.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of parent-child Play Therapy on improving Reading performance in students aged 8 to 10 years with learning disabilities

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Enayati 1
  • Zohre Raeisi 2
1 Ph.D Student, Department of psychology, Najafabad Branch.Islamic Azad University. Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor , Department of Clinical Psychology, Najafabad Branch. Islamic Azad University. Najafabad. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of parent-child play therapy on improving reading performance in children aged 8 to 10 years with learning disabilities. The method of the present study was quasi-experimental and its design was pretest-posttest and control groups. The statistical population of the study included the parents of 8 to 10 year old students who referred to specialized pediatric clinics (Tohid Counseling Center) in Isfahan in 1400. according to the inclusion criteria, 28 people were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental groups (14 people) and control (14 people). The experimental group underwent parent-child play therapy in 10 sessions of 90 minutes once a week, while the control group did not receive any intervention. The research tools were a reading performance questionnaire (Karami Nouri and Moradi, 2005 ). Research data were analyzed using analysis of variance. The results of the analysis showed that parent-child play therapy improves reading performance in students with learning disabilities (p <0.005). Therefore, it can be said that parent-child play therapy is an effective way to treat reading performance in children with learning disabilities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parent-child play therapy
  • Reading function
  • Learning disability
انجمن روانپزشکی آمریکا .(2013). روانشناسی آسیب شناسی غیر طبیعی مبتنی بر DSM-5. ترجمه حمزه گنجی (1392). تهرانانتشارات: ساوالان.
آریا پوران˛ سعید. گرجی چالسپاری˛ مهرنوش. (1398). اثربخشی بازی درمانی فیلیالی بر سواد هیجانی کودکان دارای اختلال یادگیری خاص. مجله ناتوانی یادگیری˛ 9(1)˛ 13-1.
بیگی˛ حانیه محمد اسماعیل. پیرزادی˛ حجت. (1396). نقش باز ی درمانی در بهبود مشکلات کودکان با اختلال یادگیری ویژه. تعلیم و تربیت استثنایی˛ 7(5)˛ 37-46.
مرادی˛علیرضا. حسینی˛ مریم. کرمی نوری˛رضا. حسنی˛جعفر .هادی˛ پرهون (1395). بررسی اعتبار و روایی عاملی آزمون خواندن و نارسا خوانی ( نما). فصلنامه تازه های علوم روانشناختی˛ 1(18)˛ 23-34.
راستین، محبوبه.(1395). بازی و اهمیت آن در یادگیری کودکان پیش از دبستان (4 تا 6 ساله) شهر قوچان،دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران،قم.
رضایی، اکبر. کرمانی زاده، رکسانا. (1394). تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن دانش‌آموزان دختر نارساخوان. ناتوانی های یادگیری˛15(2)˛49-65.
عدیلی˛ شهرزاد. کلانتری˛ مهرداد. عابدی ˛ احمد.(1394). تاثیر بازی درمانی فیلیال بر مهارت های اجتماعی-هیجانی دختران پیش دبستانی5 تا 6 ساله شهر اصفهان. فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت˛ 13(2)˛ 97-104.
کرمی نوری˛رضا. مرادی˛ علیرضا. اکبری زردخانه˛ سعید. زاهدیان˛ حائده. (1384). آزمون خواندن و نارسا خوانی ( نما). چاپ اول ˛ تهران جهاد دانشگاهی˛ واحد تربیت معلم.
کرمی،  ابوالفضل.  (1396 ). مقیاس  هوش  وکسلر  کودکان  ویرایش  پنجم (WISC-V.)تهران: روانسنجی.
کریمی لیچاهی˛ رقیه. آذریان˛ آلما. .اکبری˛ بهمن. (1398) . اثربخشی بازی درمانی بر عملکرد خواندن، مهارتهای سازشی و مشکلات رفتاری دانش آموزان نارساخوان˛فصلنامه سلامت روان کودک˛6(3)˛ 201-214.
   Akhavan Tafti, M. (2014). Acknowledging theDifference Lessons from Differentiated Instruction.
   Ali Nejad A, Safarour SN.(2016).  Influence of playing games on improving reading and writing disorder in primary children. International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and social harm, Society of Modern Horizons of Science and Technology, Tehran. [Persian].
    Crane, N., Zusho, A., Ding, Y., & Cancelli, A. (2017). Domain-specific metacognitive calibration in children with learning disabilities. Contemporary Educational Psychology, 50 (1), 72-79.
   Crane, N., Zusho, A., Ding, Y., & Cancelli, A. (2017). Domain-specific metacognitive calibration in children with learning disabilities. Contemporary Educational Psychology, 50(1): 72-79.
   El-Nagger NS, Abo-Elmagd MH, Ahmed HI.(2017). Effect of applying play therapy on children with attention deficit hyperactivity disorder. J Nurs Educ Pract. 7(5): 104.
   Emam, M. M., & Kazem, A. M. (2015). Teachers’ perceptions of the concomitance of emotional behavioural difficulties and learning disabilities in children referred for learning disabilities in Oman. Emotional and Behavioural Difficulties, 20(3), 302-316.
   Emam, M., & Kazem, A. (2014). Visual Motor Integration in Children with and 15 without Reading Disabilities in Oman. Procedia-Social and Behavioral 16 Sciences,11 2, 548-556
 
   Fletcher JM, Lyon GR, Fuchs LS, Barnes MA. (2006).Learning disabilities: From identification to intervention. Guilford pressNov 15.
    Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. (2007). Learning disabilities From identification to intervention. NewYork: Guilford
  Hamidi F, Fayazbakhsh M.(2016). Effectiveness of Working Memory Training on Improving Reading Skills in Dyslexic Primary School Students. Journal of Instruction and Evaluation. 9(35): 13-35. [Persian]
  Lindo, N. A.; Opiola, K; Ceballos, P. L.; Chen, S. Y., Meany-Walen, K. K. Cheng, Y. J., Barcenas, G., Reader, E., & Blalock, S. (2016). he Impact of Supervised Filial Therapy Training on Attitude, Knowledge, and Skills. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 24(3), 29-246.
  Landreth, G. L. & Bratton, S. C. (2006).Child parent relationship therapy (CPRT): A 10-session filial therapy model. New York: Routledge. Guerney, L.F (1981).Parental acceptance and foster parent. Journal of clinical pcychology, 10, 27- 32.
Landreth, G. L. (2012). Play therapy: The art of the relationship (3rd ed.). New York, NY:
Brunner-Routledge
  Meany-Walen KK, Teeling S. (2016).Adlerian play therapy with students with externalizing behaviors and poor social skills. International Journal of Play Therapy. 25(2): 64–77.
    Mishra,  J.,  Sagar,  R  .,  Joseph,  A.,  Gazzaley,  A.,    and  Merzenich,  M.(2016). Training sensory signal-to-noise resolution in children with ADHD in a global mental health setting. Transl Psychiatry, 45, 1 -9
 
   Paganoni P, Turatto M, Marzola V, Mascetti GG. (2000). Visual-spatial attention in developmental dyslexia. Cortex, 36(1):109-23
 
   Pellow Janice, M., Solomon, E M., Barnard, Candice N., & Tech, M.( 2011). Complementary and Alternative Medical Therapies for Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Alternative Medicine Review, 16(4), 323 -337.
 
   Pedro-Carroll, J. L., & Jones, S. H. (2005). A preventive play intervention to foster children’s resilience in the aftermath of divorce. In L. A. Reddy, T. M. Files-Hall, & C. E. Schaefer (Eds.), Empirically based play interventions for children (p. 51-75). Washington, DC: American Psychological Associat.
   Sadeghi,   N.,   Nazari,   M.   A.   (2015).   Effect   ofNeurofeedback  on  Visual-Spatial  Attention  in  MaleChildren    with    Reading    Disabilities:    An    Event-Related  Potential  Study.  Neuroscience  &  Medicine,6, 71-79.
   Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J. (1993).Psychosocial correlates of recurrent childhood pain:A comparison of pediatric patients with recurrent abdominal pain, organic illness,and psychiatric disorders.Journal of Abnormal Psychology, 102, 248–258.
Weare, K. (2003). Developing the emotionally literate school. London: Paul Chapman