دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، پاییز 1392 
6. رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

صفحه 103-122

فاطمه رسولی خورشیدی*؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا تنها