دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، فروردین 1392، صفحه 1-145