مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف نظری پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم می باشد.روش انجام پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و جامعه مورد پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی 91-90می باشد که از بین جامعه مذکور به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 60نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 20 نفر به روش بازی، 20 نفر به روش حل مساله و 20 نفر به روش سنتی آموزش دیدند.در ابتدا از هر سه گروه پیش آزمون به عمل آورد و به آموزش مفهوم تقسیم در گروههای نامبرده با روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی پرداخته شد و در آخر پس آزمون به عمل آمد.و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.نتایج نشان داد که:پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان پایه سوم که به روش بازی و حل مساله آموزش دیده بودند به صورت معناداری بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Three Methods of Teaching – Game, Problem Solving, and Traditional– in terms of their Effects on Educational Achievement of the Concept of Division among Third Grade Students

نویسندگان [English]

  • kobra emami rizi
  • fariba haghani
  • alireza yousefi
چکیده [English]

The theoretical goal of the present study is to compare the educational effects of three methods– Game, Problem Solving, and Traditional Method – on the educational achievement of the concept of division. The research method applied is semi-experimental, while the research population comprises of all male students in the 3rd grade of elementary schools in ZarrinShahr, in the academic year 2011–2012. Through multistage cluster sampling method, 60 students were selected from among the above population as the research sample, out of which 20 were taught via the game method, 20 via problem solving method, and 20 via the traditional method. At first, made pre-test, and then the mathematical concept of division was taught to them through the above-mentioned methods. Finally, all three groups sat for a post-test. The statistical analysis of data was carried out through one-way analysis of variance. The research results showed that the educational achievement of the concept of division among the third grade students who experienced the game method and problem solving method was significantly higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • game method
  • problem solving method
  • traditional method
  • educational achievement