روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

2 مشاور دانشگاه یاسوج و مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی مقیاس اجتماعی کوهن و رسمن (1972) برای کودکان سنین دبستانی با استفاده از رویکرد تحلیل عامل تاییدی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی (92-1391) بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای 250 دانش‌آموز از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش انتخاب شدند. برای ارزیابی کفایت مدل از شاخص مجذور کای (2χ)، نسبت مجذور کای به درجه‌ی آزادی2χ/df))، شاخص برازش تطبیقی (CFI)، ریشه‌ی دوم میانگین مجذورات باقیمانده‌ی استاندارد شده (RMSEA) و شاخص برازندگی نسبی (RFI) استفاده شده است. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان دهنده‌ی این است که الگوی دو عاملی برازش قابل قبولی با داده‌ها دارد. همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف نشان‌دهنده‌ی این است که این مقیاس از پایایی مطلوبی برخوردار است. 
کلمات کلیدی: مقیاس شایستگی اجتماعی، تحلیل عامل تاییدی، روایی و پایایی، کودکان دبستانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity, Reliability and Factor Analysis of the Social Competence Scale in Primary School students in ahvaz

نویسندگان [English]

  • Zekrollah Morovati 1
  • Hakime Bahramian 2
  • Gholam Hossein Maktabi 3
1 Faculty Member of Zanjan University
2 Yasooj University
3 Faculty Member of Shah id Chamran university of Ahwaz
چکیده [English]

Validity, Reliability and Factor Analysis of the Social Competence Scale in Primary School students in ahvaz
The purpose of the present study was to examine the factor structure of social competence scale Cohen and Rosmen (1972) for school-aged children. The population in this study was all of the elementary school students who are studying in 1391-92 academic year in Ahvaz. From this population 250 students were selected using multi-stage random sampling method. To evaluate the adequacy of the model chi-square index (χ2), relative to Chi-square degrees of freedom (2χ/df)), comparative fit index (CFI), the root mean square standardized residue (RMSEA), and the relative fitness index (RFI) has been used. Confirmatory factor analysis results indicate that the two-factor model had an acceptable fit to the data. Also, Cronbach's alpha and split half coefficients indicated that the scale has good reliability.
Keywords: social competence scale, factor structure, elementary school students, validity and reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social competence scale
  • factor structure
  • elementary school students
  • reliability and validity