رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه آزاد بیرجند


عنوان مقاله [English]

The Relationships of Self-efficacy and Emotional on Educational Achievement among High School Students of Martyr’s Girls

نویسندگان [English]

 • hosen jenaabadi 1
 • sakine razavi 2
چکیده [English]

Abstract
The present study aims to investigate the relationship of self-efficacy and emotional intelligence on educational achievement among high school students martyrs girls. The method of this study in nature is descriptive and correlation. The population size of this study consists of 215 students were selected as sample from all high school of Zahedan city for this study.187 students responded to questioners and they were examined. Schwartz Self-efficacy and Bar-on Emotional intelligence question nacres were used to collect the data. To analyze the data Pearson coefficient correlation were applied to identify the relationships of studied variables. With educational achievement also independent T-Test and One Way ANOVA were used to analyze the data. Demographic variables such as martyrdom status educational level fathers and mothers occupation the average marks of passed semester and level of the general average marks as an educational achievement were used to analyze the data . The results of this study demonstrated that there is a significant relationship between self-efficacy and emotional intelligence also educational achievement had significant correlation with interpersonal skills and self-efficacy.The results of one way ANOVA did not emerge significant difference on self-efficacy and emotional intelligence dimensions with consideration of martyrdom status. The results of t-test did not show any significant deterrence on self-efficacy and emotional intelligence  the result revealed that there was significant difference between at least two groups of education level on self-efficacy and emotional intelligence eventually the results of this study did not emerge any significant difference on self-efficacy and emotional intelligence with regard to demographic variables.
 
Keywords: Self-Efficacy- Emotional Intelligence and Educational Achievement- Students of martyr’s.

 1.  

   

  منابع

  1. اسلامی، نصرت. (1387). بررسی رابطه انتظار معلم و خودکارآمدی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه شهرستان بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد بیرجند.
  2. بشارت، محمد علی؛ شالچی، بهزاد و شمسی پور، حمید. (1385). بررسی رابطه هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله اندیشه‌های نوین تربیتی. 2 (86). 26- 19.
  3. پنتریچ، پال. آر؛ شانک،دیل اچ. (1386). انگیزش در تعلیم وتربیت، نظریه‌ها، تحقیقات و راهکارها. ترجمه مهرناز شهرآرای. تهران: علم.
  4. پالی لاشکه. (1382).بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی (عمومی‌و تحصیلی)و ارجحیت ساختار کلاس(عملکردی-تبحری)با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال سوم دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
  5. حسن آبادی، حمید رضا. (1380).بررسی باورهای معرفت‌شناختی و باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان و دانشجویان پسر ودختر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
  6. پورگنابادی، حسین. (1387).بررسی مقایسه‌ای باورهای هوشی و باورهای خودکارآمدی دانش‌ پژوهان پیش‌ دانشگاهی با عملکرد تحصیلی بالا و پایین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد بیرجند.
  7. رجبی، غلامرضا. (1385).بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی. اندیشه‌های نوین تربیتی. 1 (68). 95- 93.
  8. زارع، کبری و کدیور، پروین. (1386). مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت در دانش‌آموزان کاربر اینترنت و دانش‌آموزان غیر کاربر. فصلنامه تعلیم و تربیت. 1 (89). 133-111.
  9. فراهانی، محمد و کرامتی، هادی. (1383). بررسی رابطه خودکارآمدی ادراک‌شده دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش آن‌ها نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنها.فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا. 12 (42).‌ 121- 105.

  10. کرامتی، هادی و شهرآرایی، مریم. (1386). بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. 3 (10). 110- 103.

  11. گلمن،دانیل. (1995).هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا (1378). تهران: رشد.