تفاوت‌های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک‌خواهی دانش‌آموزان در درس ریاضی

نویسنده

   * استادیار روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

 
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک‌خواهی دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه در درس ریاضی بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 346 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر اهر در سال 90-1389 بودند که به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری رفتار کمک‌خواهی و فعالیت‌های مرتبط با پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه‌های حبیبی و سرمد (1385) استفاده شد و دلایل عدم کمک‌خواهی نیز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های  tمستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج نشان داد که دانش‌آموزان به هنگام مواجه شدن با مشکل درسی در ریاضیات، بیشتر از کمک‌خواهی رسمی‌از معلم استفاده می‌کنند. همچنین دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و دانش‌آموزان دختر به هنگام نیاز بیشتر از سایر دانش‌آموزان از کمک دیگران استفاده می‌کنند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که عامل کمرویی، نقش تعیین‌کننده‌تری در پیش‌بینی رفتار اجتناب از کمک‌خواهی دانش‌آموزان دارد. پژوهش حاضر کاربرد‌هایی برای والدین و معلمان ریاضی دارد که می‌توانند از نتایج آن برای پیشرفت درس ریاضی بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Student's Help-seeking Behavior in Math Class: The Role of Gender and Developmental Changes

نویسنده [English]

  • ramin habibi
چکیده [English]

Abstract
The aim of this research was to investigate gender differences and developmental changes on guidance and high school help-seeking behavior of students in math class. Research participants included 346 (boys & girls) guidance and high school students in the City of Ahar in North West Iran in the academic year 2010-11who were selected using multi-stage random cluster sampling. In the present study, help-seeking behavior and achievement- related activities were measured by Habibi and Sarmad questionnaire (1385), and reasons of students for avoidance of help-seeking questionnaire developed by researcher. The data were analyzed using multiple regression and independent T test. The findings revealed that students use more formal help-seeking especially help-seeking from teachers. Also, students with high achievement, and so Female students seek more help from others when needed. The result of regression analysis showed that embarrassment factor predicted avoidance of help-seeking in students. This research has implications for parents and math teachers, who can use these results for math achievement.
 
Keywords: Help-seeking behavior, Gender differences, Developmental changes, Math achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Help-seeking behavior
  • gender differences
  • Developmental changes
  • Math achievement
  1. حبیبی کلیبر، رامین؛ سرمد، زهره. (1385). نقش حرمت خود در رفتار کمک‌خواهی و فعالیت‌های مرتبط با پیشرفت تحصیلی نوجوانان، فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، شماره 1‌، 49-78.