بررسی نقش دانش حرفه اى خودکارآمدی معلمان بر شیوه‌های ارتباطی مثبت و منفی آنان با دانش آموزان

نویسنده

عضوهیاًت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

چکیده

 
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دانش حرفه‌ای و خودکارآمدی بر سبک‌های ارتباطی مثبت و منفی معلمان بود. طرح این پژوهش «توصیفی» از نوع «همبستگی» است. جامعه آماری این پژوهش معلمان زن پایه سوم راهنمایی شهر تهران بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. بدین منظور نمونه‌ای با حجم 99 نفر انتخاب و داده‌های حاصله با استفاده از پرسشنامه‌های «سبک‌های ارتباطی معلم و دانش‌آموز، فرم معلم»، «دانش حرفه‌ای معلم» و «خودکارآمدی معلم» جمع‌آوری شد و پس از آن اعتبار و روایی پرسشنامه فوق ‌الذکر با استفاده از ملاک‌های روان‌سنجی احراز شد. داده‌های حاصله با استفاده از آمار توصیفی یعنی فراوانی و درصد و تحلیل رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون چند‌متغیری نشان داد که در سبک ارتباطی مثبت هر دو عامل «دانش حرفه‌ای» و «خودکارآمدی» از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی برخوردارند و در سبک ارتباطی منفی تنها «دانش حرفه‌ای» قدرت پیش‌بینی‌کنندگی دارد. نتیجه این که دانش حرفه‌ای معلم از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در فرایند آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Role of Teacher Professional Knowledge & Self-efficacy on Relationship Positive & Negative Styles with Their Students

نویسنده [English]

  • masoome samadi
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to study the role of professional knowledge&  self- efficacy teachers on their relationship styles with students. Participants of this study were 99 female teachers in third grade in Tehran guidance school. The samples were selected by Multiple Cluster Sampling from Tehran city educational districts 3, 6 & 18. Data was collected by 3 Questionnaire that are: Teacher & Student Relationship Questionnaire, Professional Knowledge Teachers Questionnaire & Self –efficacy of Teachers Questionnaire. Reliability these instruments calculated by alpha Cronbach Coefficient & its Validity determined by content method. Data analyzed by multiple regression analysis. Multiple regression analysis showed that professional knowledge & self- efficacy are anticipator in positive relationship style. But in negative relationship style, only teacher self- efficacy have power of anticipation. The result showed that professional knowledge is an important variable in educational processes.
 
Keywords: Teachers Positive relationship styles, Negative relationship styles, Professional knowledge of teachers & Self- efficacy of teachers. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teachers Positive relationship styles
  • Negative relationship styles
  • Professional knowledge of teachers & Self- efficacy of teachers
منابع
1. ابراهیمی‌، علی. (1373)‌. بررسی میزان آشنایی معلمان پایه اول ابتدایی استان بوشهر با روش تدریس  و مفاهیم علمی دروس پایه. بوشهر: شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر‌.
2. احمدی‌، غلامعلی. (1380). بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامه قصد شده‌، کسب شده و اجرا شده در برنامه جدید آموزش علوم دوره ابتدایی در سطح مناطق شهری کشور‌. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت‌.
3. پوربهی‌، عبدالله. ( 1373)‌. بررسی میزان آشنایی معلمان پایه چهارم ابتدایی استان بوشهر با روش‌های تدریس و مفاهیم علمی دروس پایه مربوطه‌. بوشهر: شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش بوشهر‌.
4. دانش‌پژوه‌، زهرا. (1382)‌. ارزشیابی مهارت‌های حرفه‌ای معلمان علوم و ریاضی دوره راهنمایی‌. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی‌. سال دوم‌. 6‌، 94-69.
5. شکوهیان‌، حسن. (1374). بررسی تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر کارایی تدریس و پایداری آموخته‌های معلمان نیشابور‌. نیشابور: شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌.
6. گویا‌، زهرا. (1376). توسعه حرفه‌ای معلمان ریاضی: یک ضرورت‌. چکیده مقاله‌های دومین کنفرانس آموزش ریاضی‌. کرمانشاه‌.
7. مبشر‌، منوچهر. (1376). بررسی دانش نظری  و عملی معلمان علوم و ریاضیات‌. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت‌.