دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، پاییز 1395 
4. تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی

صفحه 53-68

سید عبدالوهاب سماوی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ نیلوفر فرج پور؛ موسی جاودان


5. پیش‌بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت‌ نفس

صفحه 69-88

افسانه علیزاده؛ افسانه توحیدی؛ محبوبه سادات حسینی سلطان نصیر