تحلیل کانونی رابطه باورهای معلمان درباره قلدری دانش آموزان با راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده: برنامه های ضد قلدری معلم محور از جمله اقدامات تربیتی اخیر در کنترل شیوع این رفتار در مدارس می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای معلمان درباره قلدری و راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به منظور اجرای آن 207 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان اهر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتار اجتماعی دانش آموزان و راهبردهای مدیریت رفتار کلاس(تروپ و لاد، 2002) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج یک مجموعه معنادار بین باورهای معلمان(هنجاری، اجتنابی و جرأتمندانه) و راهبردهای مدیریت رفتار قلدری(جدا کردن دانش آموزان، اجتناب از دفاع، درگیر کردن والدین و جرأتمندی دفاع) را نشان داد، بطوری که باورهای هنجاری معلمان با راهبردهای جدا کردن دانش آموزان از یکدیگر و اجتناب از دفاع و باورهای اجتنابی با راهبردهای اجتناب از دفاع و درگیر کردن والدین دارای رابطه مثبت و معنادار بود. با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان دادند که میزان آگاهی و باورهای معلمان درباره ماهیت قلدری و دانش آموز قلدر در انتخاب راهبردهایی که آنها برای مدیریت رفتارهای کلاس بکار می برند، تأثیر دارد، روشن می شود که انتخاب راهبردهای نامناسب برای مدیریت بد رفتاری های کلاس و مداخله با دانش آموز قلدر و قربانی به افزایش چنین رفتارهایی در کلاس بینجامد. بر اساس این یافته ها می توان گفت که در طراحی برنامه های ضد قلدری مدرسه محور باید افزایش آگاهی و شناخت معلمان درباره پدیده های رفتاری کلاس نظیر قلدری و راهبردهای مناسب برای مدیریت آنها در کلاس مد نظر قرار گیرد.    واژه های کلیدی: قلدری، باورهای معلمان درباره قلدری، راهبردهای مدیریت رفتار
برنامه­های ضد قلدری معلم محور از جمله اقدامات تربیتی اخیر در کنترل شیوع این رفتار در مدارس می­باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای معلمان درباره قلدری و راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که به منظور اجرای آن 207 نفر به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی از بین معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان اهر انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های رفتار اجتماعی دانش­آموزان و راهبردهای مدیریت رفتار کلاس(تروپ و لاد، 2002) استفاده شد. داده­ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج یک مجموعه معنادار بین باورهای معلمان(هنجاری، اجتنابی و جرأتمندانه) و راهبردهای مدیریت رفتار قلدری(جدا کردن دانش­آموزان، اجتناب از دفاع، درگیر کردن والدین و جرأتمندی دفاع) را نشان داد، بطوریکه باورهای هنجاری معلمان با راهبردهای جدا کردن دانش­آموزان از یکدیگر و اجتناب از دفاع و باورهای اجتنابی با راهبردهای اجتناب از دفاع و درگیر کردن والدین دارای رابطه مثبت و معنادار بود. با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان دادند که میزان آگاهی و باورهای معلمان درباره ماهیت قلدری و دانش­آموز قلدر در انتخاب راهبردهایی که آنها برای مدیریت رفتارهای کلاس بکار می­برند، تأثیر دارد، روشن می­شود که انتخاب راهبردهای نامناسب برای مدیریت بد رفتاری­های کلاس و مداخله با دانش­آموز قلدر و قربانی به افزایش چنین رفتارهایی در کلاس بینجامد. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که در طراحی برنامه­های ضد قلدری مدرسه محور باید افزایش آگاهی و شناخت معلمان درباره پدیده­های رفتاری کلاس نظیر قلدری و راهبردهای مناسب برای مدیریت آنها در کلاس مد نظر قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Canonical Analysis of The Relationship between Teachers' Beliefs about Bullying of Students with Behavior management strategies in Classroom

نویسندگان [English]

  • Fereshte Golparvar 1
  • Rahim Badri 2
چکیده [English]

Teacher-targeted anti-bullying programs are recent educational proceedings to control the prevalence of bullying in schools. This study aim was to determine the relationship between teachers' beliefs about bullying and behavior management strategies in class. The research method is descriptive and correlation. In order to implement these research 207 male and female teachers were selected from ahar elementary schools by using stratified random sampling. The students' social behavior scale and classroom behavior management strategies (Troop & Ladd, 2002) were used to gather information. Based on the results, there is a positive and significant relationship between normative beliefs of teachers and strategies of separation of students and advocate avoidance, also there is a positive and significant relationship between avoidance beliefs of teachers and strategies of advocate avoidance and parents' involving. Given the role of teachers’ knowledge and beliefs about students bullying and bullies, it can be predicted that the inappropriate behavior management strategies to increase the bullying behavior in class. According to this, increase teachers’ knowledge about behavioral phenomena such as bullying and appropriate classroom behavior management strategies should be considered as an important part in school- based anti-bullying programs.
 
Teacher-targeted anti-bullying programs are recent educational proceedings to control the prevalence of bullying in schools. This study aim was to determine the relationship between teachers' beliefs about bullying and behavior management strategies in class. The research method is descriptive and correlation. In order to implement these research 207 male and female teachers were selected from ahar elementary schools by using stratified random sampling. The students' social behavior scale and classroom behavior management strategies (Troop & Ladd, 2002) were used to gather information. Based on the results, there is a positive and significant relationship between normative beliefs of teachers and strategies of separation of students and advocate avoidance, also there is a positive and significant relationship between avoidance beliefs of teachers and strategies of advocate avoidance and parents' involving. Given the role of teachers’ knowledge and beliefs about students bullying and bullies, it can be predicted that the inappropriate behavior management strategies to increase the bullying behavior in class. According to this, increase teachers’ knowledge about behavioral phenomena such as bullying and appropriate classroom behavior management strategies should be considered as an important part in school- based anti-bullying programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Teachers' beliefs about bullying
  • behavior management strategies
حسین چاری، مسعود.، سماوی، عبدالوهاب.، و محمدی، مژگان. (1389). بررسی شاخص های روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی معلم. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 2: 2 99-85..
2.کیانی راد، داریوش. (1389). ارتباط بین قلدری در مدرسه با عزت نفس و تعلق به مدرسه در بین دانش آموزان سال دوم راهنمایی مدارس پسرانه شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
3.گل پرور، فرشته.(1389). تأثیرآگاهی معلمان دوره ابتدایی از راهبردهای شناختی- رفتاری به منظور مدیریت مسائل کلاسی بر رضایت شغلی آنان. چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. مشهد.
4.بیرامی، منصور.، گلپرور، فرشته. ، و میر نسب، میرمحمود. (1394). تبیین راهبردهای مدیریت قلدری براساس خودکارآمدی معلمان: نقش میانجیگرایانه باورها و نگرشهای معلمان درباره قلدری دانش آموزان. مجله پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، 1(8): 120-107.
5.هاشمی، تورج.، گل پرور، فرشته.،و فتحی آذر،اسکندر.(1394). اثربخشی برنامۀ شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاههای معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس. مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2(7): 40- 29.
6.هومن، حیدرعلی (1385). تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: نشر پارسا.
7.Craig, W. M., Henderson, K., & Murphy, J. G. (2000).Prospective teachers' attitudes toward bullying and victimization.Journal of School Psychology International, 21, 5−21.
8.Chung, T., & Asher, S. R. (1996). Children's goals and strategies in peer conflict situations. Journal of Merrill-Palmer Quarterly, 42, 125−147.
9.Dupper, D. R., & Meyer-Adams, N. (2002). Low-level violence: A neglected aspect of school culture. Journal of  Urban Education, 37, 350−364.
10.Frisén, A., Hasselblad, T., Holmqvist, H. (2012). What actually makes bullying stop? Reports from former victims.Journal of Adolescence 35, 981–990.
11.Gini, G. (2006). Bullying as a social process: The role of group membership in students’ perception of inter-group aggression at school.Journal of School Psychology: 44 , 51–65.
12.Hicks. S. D. (2012). Self-efficacy and classroom management: A correlation study regarding the factors that influence classroom management. . A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education.Liberty University.
13.Hanish, L. D., Ryan, P., Martin, C. L., &Fabes, R. A. (2005).The social context of young children's peervictimization.Journal of Social Development, 14, 2−19.
14.Harel-Fisch.Y., Walsh. S. D., Fogel-Grinvald. H., Gabril. A., William. P., Molcho. M., Due.Matos. G. D., Craig. D. (2011). Negative school perceptions and involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries. Journal of Adolescence, 34 , 639–652.
15.Jimerson, S., &Huai, N. (2010).International perspectives on bullying prevention and intervention. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international perspective(pp. 571–592), Retrieved from. http://www.dawsonera.com.
16.Kochenderfer-Ladd, B., Pelletier, M.E. (2008). Teachers' views and beliefs about bullying: Influences on classroom management strategies and students' coping with peer victimization. Journal of School Psychology 46, 431–453.
17.Kayikci.K. (2009).The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students.Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1215–1225.
18.Newman-Carlson. D., Horner. A.M. (2004). Bully busters: A psychoeducational intervention for reducing bullying behavior in middle school students. Journal of Counseling & Development, 82, 259-267.
19.Nicolaides, S., Toda, Y., & Smith, P. K. (2002). Knowledge and attitudes about school bullying in trainee teachers.Journal of Educational Psychology, 72, 105−118.
20.Mishna.F., Scarcello. I., Pepler. D.,& Wiener. G. (2005).Teachers’ Understanding of Bullying.Journal of  Education, 28, 718‐738.
21.Meyer-Adams, N., & Conner, B. T. (2008). School violence: bullying behaviors and the psychosocial school environment in middle schools. Journal of Children and Schools, 30, 211–221.
22.Neill.S., Stephenson.J. (2012). Does classroom management coursework influence pre-service teachers’perceived preparedness or confidence? J ournal of Teaching and Teacher Education 28 , 1131-1143.   
23.Olweus Bullying Prevention Program, (2004).Exclusive distributed in North America by Hazelden Publishing and Education Services, 1-800-328-9000.Information available from, www.clemson.edu/olweus.
24.Olweus, D., & Limber, S. P. (2010). The Olweus Bullying Prevention Program: Implementation and evaluation over two decades. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), The handbook of school bullying: An international perspective (pp. 377-402). New York, NY: Routledge.
25.Patrick. H., Anderman. L. H., Bruening. P.S.,&Duffin. L. C. (2012). The Role of Educational Psychology in Teacher Education: Three Challenges for Educational Psychologists. Journal of Educational Psychology, 46, 71–83.
26.Smith. P. K., Shu. S. (2000). What good schools can do about bullying: Findings from a survey in English schools after a decade of research and action. Journal of  Childhood, 7, 193−212.
27.Ttofi, M.M., Farrington, D.P., & Lose, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. Journal of  Aggression and Violent Behavior 17, 405–418.
28.Troop,W. P., & Ladd, G.W. (2002). Teachers' beliefs regarding peer victimization and their intervention practices. Poster presented at the Conference on Human Development, Charlotte, NC.
29.Tabachnick, B.G. &Fidell, L.S. (2007).Using multivariate statistics (5th edn). Boston: Pearson Education.
30.Yoon, J. S., &Kerber, K. (2003).Bullying: Elementary teachers' attitudes and intervention strategies.Journal of Research in Education, 69, 27−35.