نقش باور به دنیای عادلانه در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلو‌چستان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضرتعیین نقش باور به دنیای عادلانه در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. تعداد 368 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های باور به دنیای عادلانه(BJWS) و رضایت از زندگی SWLS)) جمع آوری و در تحلیل آماری از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین بعد باور به دنیای ناعادلانه با رضایت از زندگی رابطه معکوس و معنی داری و بین باور به دنیای عادلانه عمومی، باور به دنیای عادلانه برای دیگران و باور به دنیای عادلانه برای خود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت از زندگی نشان داد که در گام اول متغیر باورهای دنیای عادلانه برای خودبه تنهایی 19/0 و در گام دوم باورهای دنیای عادلانه برای خود و باورهای دنیای ناعادلانه روی هم 21/0، متغیر رضایت از زندگی را پیش بینی می کنند. بنابراین باور به دنیای عادلانه موجب کاهش حالات هیجانی منفی و تجربه های هیجانی مثبت بیشتر می شود و در کل چنین باوری رضایت بالا از زندگی را در پی خواهد داشت.
هدف از پژوهش حاضرتعیین نقش باور به دنیای عادلانه در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می­باشد. تعداد 368 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه­های باور به دنیای عادلانه(BJWS) و رضایت از زندگی SWLS)) جمع­آوری و در تحلیل آماری از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین بعد باور به دنیای ناعادلانه با رضایت از زندگی رابطه معکوس و معنی­داری و بین باور به دنیای عادلانه عمومی، باور به دنیای عادلانه برای دیگران و باور به دنیای عادلانه برای خود، رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش­بینی رضایت از زندگی نشان داد که در گام اول متغیر باورهای دنیای عادلانه برای خودبه تنهایی 19/0 و در گام دوم باورهای دنیای عادلانه برای خود و باورهای دنیای ناعادلانه روی هم 21/0، متغیر رضایت از زندگی را پیش­بینی می­کنند. بنابراین باور به دنیای عادلانه موجب کاهش حالات هیجانی منفی و تجربه­های هیجانی مثبت بیشتر می­شود و در کل چنین باوری رضایت بالا از زندگی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Belief in a Justice World in Predicting Life Satisfaction among Female Students at University of Sistan and Baluchestan

نویسندگان [English]

  • Fateme Rahpardaz 1
  • Mahmood Shirazi 2
چکیده [English]

The present study aimed to determine the role of the belief in a just world in predicting life satisfaction among female university students. The method of this study was descriptive-analytical followed a correlational design. 368 female students at University of Sistan and Baluchestan were selected using the cluster sampling method. The data was collected using the Beliefs in a Just World Scale (BJWS) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and in the data analysis, the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used. The results indicated that the dimension of the belief in an unjust world was significantly and diversely related to life satisfaction and the beliefs in a just world for everyone, in a just world for others, and in a just world for self were significantly and positively correlated with life satisfaction. Moreover, the results of stepwise regression analysis conducted to predict life satisfaction revealed that in the first step, the beliefs in a just world for self alone predicted 0.19 and in the second step, the beliefs in a just world for self and the beliefs in an unjust world together predicted 0.21 of the variations in life satisfaction. Therefore, the belief in a just world decreases negative emotional states and increases positive emotional experiences and, in general, such a belief leads to high levels of satisfaction with life.
The present study aimed to determine the role of the belief in a just world in predicting life satisfaction among female university students. The method of this study was descriptive-analytical followed a correlational design. 368 female students at University of Sistan and Baluchestan were selected using the cluster sampling method. The data was collected using the Beliefs in a Just World Scale (BJWS) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and in the data analysis, the Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis were used. The results indicated that the dimension of the belief in an unjust world was significantly and diversely related to life satisfaction and the beliefs in a just world for everyone, in a just world for others, and in a just world for self were significantly and positively correlated with life satisfaction. Moreover, the results of stepwise regression analysis conducted to predict life satisfaction revealed that in the first step, the beliefs in a just world for self alone predicted 0.19 and in the second step, the beliefs in a just world for self and the beliefs in an unjust world together predicted 0.21 of the variations in life satisfaction. Therefore, the belief in a just world decreases negative emotional states and increases positive emotional experiences and, in general, such a belief leads to high levels of satisfaction with life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in a Just World
  • life satisfaction
  • University Students
  • Female
.انجم‌شعاع، فاطمه (1391). بررسی رابطة بین باور به دنیای عادلانه و عدالت سازمانی ادراک شده با بهزیستی کارمندان (در سازمان‌های شهر کرمان). پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
2. بیانی، علی‌اصغر؛ محمد کوچکی، عاشور و گودرزی، حسنیه. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی. روانشناسان ایرانی. شمارة 3. صص 295- 265.
3. خسروی، زهره؛ ناهید‌پور، فرزانه (1391). بررسی رضایت از زندگی، باور به عادلانه بودن دنیا و حمایت‌های اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندی. جامعه‌شناسی زنان. شمارة 2. صص 13- 3.
4. گل‌پرور، محسن؛ استبرقی، الهام؛ جوادیان، زهرا (1391). باور به «جهان آخرت اسلامی» تعدیل‌کنندة رابطة باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با «سلامت روان‌شناختی». مطالعات اسلام و روان‌شناسی. شمارة 11. صص 94- 75.
5. گل‌پرور، محسن؛ عریضی، حمید‌رضا (1386). اعتباریابی پرسش‌نامة باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران. مجلة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان. شمارة 25 (4). صص 212- 193.
6. گل‌پرور، محسن؛ جوادی، سارا (1385). الگوی ارتباطی بین باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص های بهداشت روانی: الگوی معادلات ساختاری،  فصلنامه اصول بهداشت روانی. شمارة 8 (31،32). صص 122-109.
7.Correia, I., Toscano Batista, M., & Lima, ML (2009). Does the belief in a just world bring happiness? Causal relationships among belief in a just world, life satisfaction and mood. Australian Journal of Psychology, 61 (4), 220–227
8.Dalbert, C. and Maes, J. (2002). Belief in a just world as a persona resource in school’, in M. Ross and D. T. Miller (eds), The Justice Motive in Everyday Life, Cambridge: Cambridge University Press
9.Dalbert, C. (1999(. The world is more just for me than generally. Social Justice Research, 12, 79-98.
10.Dalbert, C.(2001). The Justice motives as a personal resource: dealingwithchallenges and critical life events. New York: Plenum.
11.Dalbert, C., Lipkus, I. M., Sallay, H., Goch, I. (2001). A just and an unjust world: Structure and validity of different world beliefs. Personality and Individual Differences, 30, 561-577.
12.Dalbert, C., Stoeber, J. (2006). The belief in ajust world and domain- specific beliefs aboutjustice at school and in the family: A longitudinalstudy with adolescents. International Journal ofBehavior Development, 30,200-207.
13.Diener, E., Emmon, R.A., Larsen R.J, Griffin S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality Assessment, 49, 71-75.
14.Dzuka, J., Dalbert, C. (2006). The belief in a just world’s impact on subjective wellbeing in old age. Aging and Mental Health, 10, 439-444.
15.Fatima, I., Suhail, K. (2010). Belief in a just world and subjective well- being: mothers of normal and Down syndrome children. International journal of psychology, 45 (6), 461- 468.

16.Jiang,F., Yue,X., Lu,S., Zhu, F.(2015). Bottom of Form Belief in a just world Gratitude optimism Subjective well-being Depression. Social Indicators Research, 126(1), 411-423

17.Keyes, C.L.M., Shmotkin, D., & Ryff, C.D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (6), 1007-1022
18.Lerner, M. J.(1980(. The Belief in a just world: A fundamental delusion. New York: Plenum Press.
19.Luthans, S., Jensen, M. (2000). Hope: A New Positive Strength for Human Resource Development. Human Resource Development Review, 1(3), 304-322
20.McParland, J. L., Knussen, C. (2010). Just world beliefs moderate the relationship of pain intensity and disability with psychological distress in chronic painsupport group members, European journal of Pain, 14)1), 71- 76.
21.Nudelman, G. (2013). The Belief in a Just World and Personality: A Meta-analysis. SOURCE Social Justice Research, 26 (2),105
22.Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N. & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: empirical Validation of Interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421.
23.Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14.
24.Shogren, K. A., Lopez, S. J., Wehmeyer, M. L., Little., T. D., Pressgrove, C.L.(2006). Therole of Positive­ Psychology constructs inpredicting life satisfactioninadolescents withand without cognitive disabilities: Exploratory study. The Journal of Positive Psychology, 1(1), 37-59.
25.Stroebe, K.,  Postmes,T ., Täuber, S., Stegeman, A., John, M.S.(2015). Belief in a Just What? Demystifying Just World Beliefs by Distinguishing Sources of Justice. PLoS ONE, 10(3), 1-30
26.Sutton, R. M., Douglas, K. M. (2005). Justice for all, or just for me? More evidence of the importance of the self-other distinction in just-world beliefs. Personality and Individual Differences, 39, 637-645.
27.Thimm, J.C. (2010).  Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.
28.Vazquez, V. (2009). Just world belief, optimism, and well-being. Just world belief, optimism, and well-being. Available From: http://search.proquest.com/docview/304922245
29.Wright, T. A., Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 84-94.
30.Xiaofei, X., Huimin, L. & Yiqun, G. (2011). Belief in a just world when encountering the 5/12 Wenchuan. Environment and Behavior, 43 (4), 566- 586.
31.Zeidner,M., Ben-Zur ,H.(2013). Personal resources at the juncture of culture and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 54(2), 187–191
32.Zhang, Z., Zhang,J.(2015). Belief in a just world mediates the relationship between institutional Trust and life satisfaction among the