رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

جرأت‌ورزی یکی از مؤلفه‌های مهم روابط و مهارت‌های اجتماعی است که می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل مختلف از جمله سبک‌های فرزندپروری و انضباطی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی مدیران و معلمان با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (از نوع رگرسیون) بود که از بین دانش‌آموزان دورة متوسطة دوم شهر زابل در سال تحصیلی 1395-1394 به شیوة نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد390 دانش‌آموز از طریق سه پرسش‌نامة سبک‌های فرزندپروریدیانابامریند (1972)، جرأت‌ورزی گمبریل و ریچی (1975) و سبک‌های انضباطی درک شدة مدیران و معلمان رمضانی (1389) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه با جرأت‌ورزی، رابطه‌ای وجود ندارد (05/0p> اما بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با جرأت‌ورزی رابطة مثبت و معنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه با جرأت‌ورزی رابطة منفی معناداری وجود دارد (01/0p<). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک‌های‌ فرزندپروری 9/50 درصد از واریانس جرأت‌ورزیرا تببین می‌‌کنند. یافتة‌ دیگر این مطالعه نشان داد که بین سبک انضباطی غیرمداخله‌ای با جرأت‌ورزی، رابطه‌ای وجود ندارد (05/0p> اما بین سبک انضباطی مشارکتی با جرأت‌ورزی رابطة مثبت و معنادار و بین سبک انضباطی مستبدانه با جرأت‌ورزی، رابطة منفی و معنادار وجود دارد (01/0p<). نتایج رگرسیون نیز نشان داد، سبک‌های‌ انضباطی 3/54 درصد از واریانس جرأت‌ورزیرا تببین می‌‌کنند. بر‌اساس یافته‌ها، برگزاری دورة‌ فرزندپروری برای والدین و دورة سبک‌های انضباطی برای مدیران و معلمان مدارس، به‌منظور افزایش جرأت‌ورزی دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود.
جرأت‌ورزی یکی از مؤلفه‌های مهم روابط و مهارت‌های اجتماعی است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله سبک‌های فرزندپروری و انضباطی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی مدیران و معلمان  با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی (از نوع رگرسیون) بود که از بین دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر زابل در سال تحصیلی 95-1394 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد390 دانش‌آموز از طریق سه پرسشنامه سبک های فرزندپروری دیانا بامریند (1972)، جرات ورزی گمبریل و ریچی (1975) و سبک های انضباطی درک شده  مدیران و معلمان رمضانی (1389) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های  پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان دادبین سبک فرزندپروری سهل‌گیرانه با جرات‌ورزی رابطه‌ای وجود ندارد (05/0p>). اما بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با جرات‌ورزی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک فرزندپروری مستبدانه با جرات‌ورزی رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0p<). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که سبک‌های‌ فرزندپروری 9/50 درصد از واریانس جرات‌ورزی را تببین می‌‌کنند. یافته‌ دیگر این مطالعه نشان داد که بین سبک انضباطی غیرمداخله‌ای با جرات‌ورزی رابطه‌ای وجود ندارد (05/0p>). اما بین سبک انضباطی مشارکتی با جرات‌ورزی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک انضباطی مستبدانه با جرات‌ورزی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0p<). نتایج رگرسیون نیز نشان داد سبک‌های‌ انضباطی 3/54 درصد از واریانس جرات‌ورزی را تببین می‌‌کنند. بر اساس یافته‌ها، برگزاری دوره‌ فرزندپروری برای والدین و دوره سبک‌های انضباطی برای مدیران و معلمان مدارس، به منظور افزایش جرأت ورزی دانش‌آموزان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Parenting Styles and Discipline Styles with Assertiveness of Students

نویسندگان [English]

  • Leila Podine 1
  • Hossein Jenaabadi 2
  • Abdol wahab Pourghaz 2
چکیده [English]

Assertiveness is an important component of social relationships and social skills that can be influenced by various factors such as parenting styles and discipline styles. Thus this study aimed to investigate the relationship between parenting styles and discipline styles with assertiveness of students was conducted. The research method was descriptive-correlation (the regression type). That among high school students in the city of Zabol in the academic year 2015-2016. A stratified random sampling of 360 students that through three parenting styles questionnaire responded Diana (1972), Dare Interrupt Gambrills and Ritchie (1972) and disciplinary practices perceived Ramezani (2010) were studied. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. Results showed Permissive parenting style is associated with assertiveness (p>0.05). But between authoritative parenting style with assertiveness positive and significant relationship and there is a significant negative relationship between authoritarian style of assertiveness (p<0.01). The regression results also showed that parenting styles explain their assertiveness 50.9 percent of the variance. Another finding of this study showed that there is no significant relationship between discipline styles Forty-with assertiveness (p>0.05). But between disciplinary partnerships style with assertiveness there is positive and significant relationship and there is significant negative relationship between arbitrary disciplinary styles with assertiveness (p<0.01). The regression results also showed that 54.3 disciplinary styles percent of the variance explain their assertiveness. According to the results, parenting holding courses for parents and recommended disciplinary styles courses for administrators and teachers.
Assertiveness is an important component of social relationships and social skills that can be influenced by various factors such as parenting styles and discipline styles. Thus this study aimed to investigate the relationship between parenting styles and discipline styles with assertiveness of students was conducted. The research method was descriptive-correlation (the regression type). That among high school students in the city of Zabol in the academic year 2015-16 A stratified random sampling of 360 students that through three parenting styles questionnaire responded Diana (1972), Dare Interrupt Gambrill and Ritchie (1975) and disciplinary practices perceived Ramezani (2010) were studied. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. Results showed Permissive parenting style is associated with assertiveness (p>0.05). But between authoritative parenting style with assertiveness positive and significant relationship and there is a significant negative relationship between authoritarian style of assertiveness (p<0.01). The regression results also showed that parenting styles explain their assertiveness 50.9 percent of the variance. Another finding of this study showed that there is no significant relationship between discipline styles Forty-with assertiveness (p>0.05). But between disciplinary partnerships style with assertiveness there is positive and significant relationship and there is significant negative relationship between arbitrary disciplinary styles with assertiveness (p<0.01). The regression results also showed that 54.3 disciplinary styles percent of the variance explain their assertiveness. According to the results, parenting holding courses for parents and recommended disciplinary styles courses for administrators and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Discipline Styles
  • Assertiveness
احمدی فاطمه، احتشام‌زاده پروین. (1393 الف). بررسی رابطة سبک‌های فرزندپروری مادران با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان دختر ناحیة 2 آموزش‌و‌پرورش اهواز، اولین همایش علمی-پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
2.اسمعیلی، مریم (1389). اثربخشیآموزشمهارت‌هایاجتماعیبهروششناختی- رفتاریگروهیدرافزایشعزت‌نفسوجرأت‌ورزیدختراندارایوالدمعتاد. اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد.  شمارة 4 (16). صص 56-41.
3.امیرپور، برزو؛ اقبالی، محمد؛ امینی، کیانوش؛ فتحی، احمد؛ سرایی، نرگس؛ کلهرنیا‌گلکار، مریم (1394). نقش سبک‌های فرزندپروری و اعتماد اجتماعی در فرار دختران از خانه. پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. شمارة 4 (3). صص 50-39.
4.خدری خان آبادی عبدالرضا، پورشافعی هادی. (1393). رابطه مدیریت کلاس معلمان با خودکارآمدی دانش آموزان مقطع ابتدایی، فصلنامه تعلیم و تربیت،30(3):157-176.
5.سعید‌نژاد، سعید (1392). رابطة بین سبک‌های تفکر و سبک‌های انضباطی مدیران مدارس با رفتارهای پرخطر نوجوانان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
6.سهرابی، فرامرز؛ حسنی، اعظم (1386). شیوه‌هایفرزندپروری والدینورفتارهایضداجتماعیدختران. نشریة روان‌شناسی. شمارة 11 (1). صص 88-75.
7.شکوهی‌یکتا، محسن؛ پرند، اکرم؛ فقیهی، علی‌نقی (1385). مطالعة تطبیقی سبک‌های فرزندپروری. تربیت اسلامی. شمارة 2 (2). صص 140-115.
8.صفرزاده، سحر (1390). بررسی ابعاد شخصیتی و ساختار خانوادگی دختران فراری. زن و فرهنگ. شمارة 2 (7). صص 61-47.
9.قدوسی‌نژاد، آیت؛ اسدیان، سیروس؛ فرید، ابوالفضل (1393). اثر مستقیم و غیر‌مستقیم شیوه‌های مدیریت کلاس درس و ادراک از جو مدرسه بر اهمال‌کاری معلمان. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. شمارة 4 (16). صص 78-53.
10.کمیجانی، مهرناز؛ ماهر، فرهاد (1386). مقایسهشیوه‌های فرزندپروریوالدیننوجوانانبااختلالسلوکو نوجوانانعادی، دانشوپژوهشدر روان‌شناسی. شمارة 9 (33). صص 94-63.
11.یعقوبی‌دوست، محمود؛ عنایت، حلیمه (1393). بررسیرابطةبین شیوه‌هایفرزندپروریوالدینباخشونتخانگی نسبتبهفرزنداندرشهراهواز. پژوهش‌هایراهبردیامنیتونظماجتماعی. شمارة 3 (2). صص 78-61.
12.Cramer P.)2011( Young Adult Narcissism: A 20 Year Longitudinal Study of the Contribution of Parenting Styles, Preschool Precursors of Narcissism, and Denial". Journal of Research in Personality; 45 (1):19–28.
13.Fontana D. Classroom control, British journal of physical education research supplement,2000; 15(2000):7-11.
14.Lin Y, Shiah I, Chang, Y, Lai T, Wang K, & Chou K. (2004). Evaluation of an assertiveness training program on nursing and medical students assertiveness, self–esteem and interpersonal communication satisfaction, Nurse Education Today, 24 (8):656-65.
15.Lizarage LS, Ugarit D, Gradelle EM, & Iriarte DBT. Eahancement ofself–regulation, assertiveness, and empathy, Learning and Instruction,203; 13(2003): 423-39.
16.Lorr, M; More, WW. (1980). Four dimensions of assertiveness. Multivariate behavioralresearch, 15 (2), 127-139.
17.Piko B, Balazs F, Mate A. Authoritative Parenting Style and Adolescent Smoking and Drinking". Addictive Behaviors)2012.( 37 (3):353–56.
18.Raudsepp, E. (2005). How assertive are you? ABI/Inform Global, 66(4):18.
19.Van Gandy, K. (2002). Gender, the assertion of autonomy, and the stress process in youngadulthood, Social psychology, 65(4), 346-63.
20.Wray-lake L, Flanagan CA. (2012). Parenting Practices and the Development of Adolescents’ Social Trust, Journal of Adolescence, 35 (1):549-560.