دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 1-133 
رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

صفحه 57-73

10.22111/jeps.2005.818

محمد علی بشارت؛ محسن جوشن لو؛ سید محمود میر زمانی


ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین

صفحه 97-116

10.22111/jeps.2005.827

یوسف پیرموردی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یوسفعلی عطاری