دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 1-133 
5. رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

صفحه 57-73

محمد علی بشارت؛ محسن جوشن لو؛ سید محمود میر زمانی


7. ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین

صفحه 97-116

یوسف پیرموردی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یوسفعلی عطاری