بررسی مقایسه ای تحول ادراک خود در دو بعد فعل‌پذیر و فاعل درکودکان و نوجوانان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تحولی ادراک خود در کودکان ونوجوانان در شهرستان بیرجند بر روی کودکان دختر و پسر 5/9 – 5/10 ساله و نوجوانان دختر و پسر 5/16 – 5/17 ساله انجام شد. ابزار اندازه‌گیری مصاحبه به روش پیشنهادی دیمون و هارت بود. 50 کودک دختر و پسر و 50 نوجوان دختر و پسر نمونه این تحقیق را تشکیل می‌دادند. چگونگی روند تحول ادراک خود از کودکی به نوجوانی و نقش جنسیت در ادراک خود مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام مصاحبه‌‌ها و کدگذاری آنها، نتایج استخراج شده نشان دهنده این بودند که نوجوانان دختر در بیان خود کاملاً بر مسائل اجتماعی تأکید داشتند و جو اجتماعی برای آنها از جایگاه خاصی برخوردار بود. دختران از نظر کاربرد طرحواره‌های ادراک خود تحول یافتگی بیشتری را نشان دادند. استدلال هایی که کودکان و نوجوانان برای بیان ادراک خود به کار بردند نشان داد که کودکان بیشتر بر طرحواره‌های فیزیکی و فعال و نوجوانان بر طرحواره‌های اجتماعی وروانی تأکید داشتند. نقش جنسیت در تحول ادراک خود بین کودکان و نوجوانان به وضوح مشخص نیست، ولی با رشد یافتن کودکان تفاوتهای جنسیتی در ادراک خود کمتر نمود پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی مقایسه ای تحول ادراک خود در دو بعد فعل‌پذیر و فاعل درکودکان و نوجوانان دختر و پسر

نویسنده [English]

  • mohsen khorshdzadeh