بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

طی سالهای اخیر توجه به کیفیت آموزش از جمله دل مشغولی های تصمیم‌گیران نظام آموزشی بوده است. برای دستیابی به کیفیت آموزش در فرآیند برنامه ریزی آموزشی، تشخیص نقاط قوت و ضعف نظام از طریق تحلیل هر یک از اجزای آن لازم می‌باشد. با توجه به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه کشور, آگاهی از کیفیت این گونه آموزش ها ضروری است. بنابراین بررسی کارآیی درونی این آموزش ها برای تمامی سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی کارآیی درونی آموزش متوسطه فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد پرداخته شده و شاخص های مورد بررسی آن پوشش تحصیلی, نرخ های قبولی, ترک تحصیل و ماندگاری , نسبت اتلاف, ضریب کارآیی و میانگین طول تحصیل بوده است. روش تحقیق توصیفی ـ ارزشیابی بوده است. جامعة آماری تحقیق کل دانش آموزان آموزش متوسطة فنی و حرفه ای شهرستان شهرکرد (10164 نفر) در دورة مورد بررسی بوده و کل جامعة آماری به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پروندة تحصیلی دانش آموزان و فارغ التحصیلان، پایگاه اطلاعات نظام هماهنگ رایانه ای و دفاتر آمار موجود در سازمان آموزش و پرورش استان، ناحیه ها و واحدهای آموزشی شهرستان بوده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که پوشش تحصیلی آموزش متوسطة فنی و حرفه ای در دوره مورد بررسی نسبت به کل آموزش متوسطة شهرستان 1/14 درصد، نرخ قبولی 77/75 درصد، نرخ ترک تحصیل 68/33 درصد، نرخ ماندگاری 32/66 درصد، نرخ فارغ التحصیلی 7/51 درصد، نسبت اتلاف 43/1، ضریب کارایی 7/0 و میانگین طول تحصیل 56/3 سال بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375

نویسندگان [English]

  • mostafa sharif
  • mohamadreza nili
  • mohamad nikkhah