رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی است . یکصد و هفتاد دانشجوی دانشگاه تهران (97 دختر، 73 پسر) با پرکردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و مقیاس کمال‏گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، ضرایب همبستگی، و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی رابطة معنی دار وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن با کمال‏گرایی مثبت همبستگی مثبت و با کمال‏گرایی منفی همبستگی منفی دارد. سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی، دوسوگرا) با کمال‏گرایی مثبت همبستگی منفی و با کمال‏گرایی منفی همبستگی مثبت دارند. تحلیل آماری داده ها نشان داد که این همبستگی ها برای سبک دلبستگی ایمن فقط نسبت به کمال گرایی مثبت و برای سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا فقط نسبت به کمال گرایی منفی توان پیش بینی دارند. سبک دلبستگی از طریق «مدل های درونکاری»، مکانیسم «تنظیم عواطف» و «جبران ناایمنی» با استفاده از مکانیسم های «سرکوبی»، «انکار» و «آرمانی سازی»، کیفیت کمال گرایی را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی

نویسندگان [English]

  • mohamad ali besharat
  • mohsen joshan loo
  • mahmood mirzamani