دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، خرداد 1386، صفحه 1-112 

مقاله علمی

نگرش جوانان نسبت به خانواده

صفحه 1-20

10.22111/jeps.2008.756

فاطمه شهسواری؛ سیدحمیدرضا علوی


بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

صفحه 21-38

10.22111/jeps.2008.757

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا