بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر رابطه ی بین میزان رضایت دانشجویان و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه را در دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 90 دانشجوی دختر و پسر به طور یکسان و از بین سه شهر زاهدان، ایرانشهر و زابل انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل¬واریانس، مجذور کا و ضریب¬همبستگی¬پیرسون تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایجی به شرح ذیل حاصل¬شد: میزان رضایت دانشجویان شبانه از دوره شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان از حد متوسط بالاتر است 91/0 از آنان دارای نگرش مثبت نسبت به این دوره ها می باشند. ضریب همبستگی پیرسون نشانه داده است که بین میزان رضایت دانشجویان شبانه و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه رابطه معناداری وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه

نویسندگان [English]

  • afsaneh marziyah
  • gholamhosen panahi