عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی، رفتار مدنی ـ تحصیلی، عدالت آموزشی و تعهد و فریبکاری در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه به مرحلة اجرا درآمد. برای دستیابی به هدف پژوهش 292 دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت آموزشی و پرسشنامه اخلاق تحصیلی، پرسشنامه رفتار مدنی - تحصیلی و تعهد تحصیلی بوده است. عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز براساس میانگین معدل چهار ترم آخر دانشجویان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. شواهد حاصله حاکی از آن بود که عملکرد تحصیلی دانشجویان با اخلاق تحصیلی، پایبندی به قواعد و فریبکاری دارای رابطه معنادار است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین کلیة متغیرهای پیش‌بین، فقط فریبکاری قادر به پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان است. دانشجویانی که برای دریافت نمرة قبولی به رفتارهای فریبکارانه تکیه می‌کنند، در مجموع از عملکرد و نتیجه تحصیلی ضعیف‌تری نسبت به دیگر دانشجویان برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نویسندگان [English]

  • mohsen golparvar
  • sarvareh khaksar
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق تحصیلی، رفتار مدنی ـ تحصیلی، عدالت آموزشی و تعهد و فریبکاری در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه به مرحلة اجرا درآمد. برای دستیابی به هدف پژوهش 292 دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان جهت پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش به شیوة تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت آموزشی و پرسشنامه اخلاق تحصیلی، پرسشنامه رفتار مدنی - تحصیلی و تعهد تحصیلی بوده است. عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز براساس میانگین معدل چهار ترم آخر دانشجویان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. شواهد حاصله حاکی از آن بود که عملکرد تحصیلی دانشجویان با اخلاق تحصیلی، پایبندی به قواعد و فریبکاری دارای رابطه معنادار است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین کلیة متغیرهای پیش‌بین، فقط فریبکاری قادر به پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان است. دانشجویانی که برای دریافت نمرة قبولی به رفتارهای فریبکارانه تکیه می‌کنند، در مجموع از عملکرد و نتیجه تحصیلی ضعیف‌تری نسبت به دیگر دانشجویان برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عملکرد تحصیلی دانشجویان
  • عدالت آموزشی
  • اخلاق تحصیلی
  • رفتارهای فریبکارانه
  • تعهد تحصیلی