دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 1-141