مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی- هیجانی کودکان با سن و جنس آنها و نیز اشتغال مادران در یک گروه نمونه به حجم 712 کودک 6- 4 ساله (358 دختر، 367 پسر) مهـد کودک ¬ها و مراکز پیش‌دبستانی تهران انجام شد. مادران گروه نمونه نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات اجتماعی/ هیجانی پیش¬دبستانی (میلر، مایشی و میلر، 1997؛ دادستان و دیگران، 1389) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که دختران در مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی روزمره و رفتارهای سازش ‌نایافته- فزون‌کنش نسبت به پسران نمره بهتری کسب کردند. کودکان 6-5 ساله نیز در مقایسه با کودکان 5-4 ساله در رفتارهای سازش ¬نایافته/ فزون¬کنشی و نیز مهارت های زندگی روزمره نمره بیشتری به ‌دست آوردند. کودکانی که مادران شاغل داشتند، نسبت به کودکان دارای مادران خانه‌دار، نمره بالاتری در مهـارت های ارتباطی کسب کردند. استلـزام های مربوط به درک رفتـارهای کودکان و نیـز برنامه¬ریزی های آموزشی و تربیتی بر پایه یافته‌های این مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی

نویسندگان [English]

  • parirokh dadsetan
  • ali asgari
  • soosan rahimzadeh
  • maryam bayat
چکیده [English]

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی- هیجانی کودکان با سن و جنس آنها و نیز اشتغال مادران در یک گروه نمونه به حجم 712 کودک 6- 4 ساله (358 دختر، 367 پسر) مهـد کودک ¬ها و مراکز پیش‌دبستانی تهران انجام شد. مادران گروه نمونه نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری اختلالات اجتماعی/ هیجانی پیش¬دبستانی (میلر، مایشی و میلر، 1997؛ دادستان و دیگران، 1389) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که دختران در مهارت های اجتماعی، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی روزمره و رفتارهای سازش ‌نایافته- فزون‌کنش نسبت به پسران نمره بهتری کسب کردند. کودکان 6-5 ساله نیز در مقایسه با کودکان 5-4 ساله در رفتارهای سازش ¬نایافته/ فزون¬کنشی و نیز مهارت های زندگی روزمره نمره بیشتری به ‌دست آوردند. کودکانی که مادران شاغل داشتند، نسبت به کودکان دارای مادران خانه‌دار، نمره بالاتری در مهـارت های ارتباطی کسب کردند. استلـزام های مربوط به درک رفتـارهای کودکان و نیـز برنامه¬ریزی های آموزشی و تربیتی بر پایه یافته‌های این مطالعه مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مهارت های اجتماعی- هیجانی
  • کودکان پیش¬دبستانی
  • تفاوت های جنسی