رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر ارتباط سبک‌های هویت برزونسکی (اطلاعاتی، هنجاری، گسیخته- اجتنابی) با مؤلفه‌های شناختی (رضایت از زندگی) و هیجانی (عواطف مثبت و منفی) شادمانی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل530 (353 دختر، 177 پسر) دانشجوی کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شدند و توسط مقیاس‌های سبک¬های هویت (ISI-6G)، عاطفه¬ی مثبت و منفی (PANAS)، و رضایت از زندگی (SWLS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسش¬نامه¬ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها به شیوه¬ی تحلیل عوامل، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسش¬نامه¬ها بود. یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی، پیش ‌بینی‌کننده‌ی مثبت و معنادار برای عاطفه‌ی مثبت می‌باشد. برای عاطفه‌ی منفی، سبک اطلاعاتی به صورت مثبت و سبک هنجاری به گونه‌ی منفی پیش‌بینی‌ کننده بودند و مؤلفه‌ی شناختی شادی به صورت مثبت و معنادار توسط سبک‌های هویت هنجاری و گسیخته- اجتنابی پیش‌بینی گردید. نتایج حاصله، مؤید فرضیه¬ی پژوهش مبنی بر پیش¬بینی شادی توسط سبک¬های هویت بود.

عنوان مقاله [English]

رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه

نویسندگان [English]

  • naeemeh kohoolat
  • bahram jokar
چکیده [English]

در پژوهش حاضر ارتباط سبک‌های هویت برزونسکی (اطلاعاتی، هنجاری، گسیخته- اجتنابی) با مؤلفه‌های شناختی (رضایت از زندگی) و هیجانی (عواطف مثبت و منفی) شادمانی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل530 (353 دختر، 177 پسر) دانشجوی کارشناسی رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز بودند که به روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای انتخاب شدند و توسط مقیاس‌های سبک¬های هویت (ISI-6G)، عاطفه¬ی مثبت و منفی (PANAS)، و رضایت از زندگی (SWLS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی پرسش¬نامه¬ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آن ها به شیوه¬ی تحلیل عوامل، تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسش¬نامه¬ها بود. یافته های حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی، پیش ‌بینی‌کننده‌ی مثبت و معنادار برای عاطفه‌ی مثبت می‌باشد. برای عاطفه‌ی منفی، سبک اطلاعاتی به صورت مثبت و سبک هنجاری به گونه‌ی منفی پیش‌بینی‌ کننده بودند و مؤلفه‌ی شناختی شادی به صورت مثبت و معنادار توسط سبک‌های هویت هنجاری و گسیخته- اجتنابی پیش‌بینی گردید. نتایج حاصله، مؤید فرضیه¬ی پژوهش مبنی بر پیش¬بینی شادی توسط سبک¬های هویت بود.