دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

صفحه 1-14

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ