دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، اسفند 1385، صفحه 1-118 

مقاله علمی

بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

صفحه 1-14

10.22111/jeps.2007.763

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ