دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، زمستان 1388، صفحه 1-141