مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9 – 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی بوده است. - طرح پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به اختلال یادگیری نارساخوانی (9-7 ساله) شهر زاهدان در سال تحصیلی 88-87 بوده است که از این تعداد، 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن و آزمون ترسیم درخت می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همخوانی مجذور کا، جهت مقایسه ی دو گروه از لحاظ فراوانی سطوح عناصر در آزمون ترسیم درخت، استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که در 10 شاخص از آزمون ترسیم درخت تفاوت معناداری بین کودکان نارساخوان و کودکان عادی وجود داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی

نویسندگان [English]

  • fahimeh zareh
  • mahvash raghibi
  • mehrdad mazaheri
چکیده [English]

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9 – 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی بوده است. - طرح پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر عادی و مبتلا به اختلال یادگیری نارساخوانی (9-7 ساله) شهر زاهدان در سال تحصیلی 88-87 بوده است که از این تعداد، 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، آزمون هوشی وکسلر کودکان، آزمون اختلال خواندن و آزمون ترسیم درخت می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همخوانی مجذور کا، جهت مقایسه ی دو گروه از لحاظ فراوانی سطوح عناصر در آزمون ترسیم درخت، استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که در 10 شاخص از آزمون ترسیم درخت تفاوت معناداری بین کودکان نارساخوان و کودکان عادی وجود داشته است

کلیدواژه‌ها [English]

  • اختلال نارساخوانی
  • آزمون ترسیم درخت