دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، پاییز 1391 
3. رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری

صفحه 54-40

علیرضا حیدرزادگان؛ یحیی کاظمی؛ فاطمه صنعتی زاده


5. خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت

صفحه 89-110

منیجه شهنی ییلاق؛ فاطمه بوستانی؛ سیروس عالی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی


6. هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS

صفحه 112-130

مریم صفایی؛ علی محمدرضایی؛ معصومه خسروی؛ مریم مهدوی غروی؛ طیبه بهرامیان