دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، آبان 1391 
رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری

صفحه 54-40

10.22111/jeps.2012.1038

علیرضا حیدرزادگان؛ یحیی کاظمی؛ فاطمه صنعتی زاده


خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت

صفحه 89-110

10.22111/jeps.2012.1040

منیجه شهنی ییلاق؛ فاطمه بوستانی؛ سیروس عالی پور؛ علیرضا حاجی یخچالی


هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS

صفحه 112-130

10.22111/jeps.2012.1041

مریم صفایی؛ علی محمدرضایی؛ معصومه خسروی؛ مریم مهدوی غروی؛ طیبه بهرامیان