بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی چگونگی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر زاهدان می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای یک نمونه 272 نفری از دانش آموزان سال دوم دبیرستان انتخاب شدند، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه محقق ساخته مقیاس خودسنجی اعتقادات مذهبی می‌باشد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان میدهد که: 1. بین میانگین نمرات افسردگی و اعتقادات مذهبی دانش آموزان همبستگی معکوس وجود دارد. 2. بین میزان افسردگی دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود دارد 3. بین اعتقادات مذهبی دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان

نویسندگان [English]

  • afsaneh marziyah
  • gholamhosen panahi