رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی‌ تحصیلی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادی در روانشناسی مثبت در یادگیری موفقیت­آمیز و اثربخش فراگیران حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه­ای تاب آوری تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی 401 – 400 بود. 375  دانش­آموز ( 178 پسر و 197 دختر) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی، پرسشنامه راهبردهای شناختی و فراشناختی، پرسشنامه خودکارآمدی و پرسشنامه تاب­آوری تحصیلی اطلاعات جمع­آوری گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و با روش بوت­استراپ انجام گرفت. نتایج نشان داد که خودتنظیمی، خودکارآمدی و تاب­آوری با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت معناداری دارند. همچنین نتایج­ها حاکی از آن بود که تاب­آوری تحصیلی در ارتباط میان خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی نقش میانجی دارد. یافته­های پژوهش حاضر دارای تلویحات کاربردی برای مداخله های آموزشی – مشاوره­ای با هدف ارتقای سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان بر اساس تقویت خودتنظیمی، خودکارآمدی و تاب­آوری تحصیلی است تا دانش­آموزان بتوانند به هنگام رویارویی با چالش­های تحصیلی به شیوه کارآمد و سازگارانه پاسخ دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Self-regulation and Self-efficacy with Students' Academic Buoyancy: Mediating of Academic Resilience

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tamannaeifar 1
  • Fatemeh Arbabi ghohroudi 2
1 Associate Professor, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 M.A. in Educational Psychology, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Academic buoyancy as one of the fundamental concepts in positive psychology is important in the successful and effective learning of learners. Academic buoyancy refers to a student's personal capacity to positively cope with academic challenges and common setbacks in daily school life. The aim of this study was to investigate the relationship between Academic buoyancy with self-regulation, self-efficacy and academic resilience. The research method was descriptive - correlational. The statistical population of the study included all high school students in Kashan city in the academic year of 2020-2021. 375 people students (178 males and 197 females) were selected by cluster random sampling. Using Academic Buoyancy Questionnaire, Cognitive and Metacognitive Strategies Questionnaire, Scherer Self-efficacy Questionnaire and Academic Resilience Questionnaire data were collected. The results showed that self-regulation, self-efficacy and resilience have a significant positive relationship with academic buoyancy. The results also showed that academic resilience has a mediating role in the relationship between self-regulation and self-efficacy with academic buoyancy. Also, findings indicated that academic resilience mediated the relationship between self-regulation and self-efficacy and academic buoyancy. The findings of the present study have practical implications for educational-counseling interventions aimed at promoting students' academic buoyancy based on strengthening self-regulation, self-efficacy and academic resilience so that students can respond to academic challenges in an efficient and adaptive style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic buoyancy
  • Self-regulation
  • Self-efficacy
  • Academic resilience
 
بخشی، نگین، و فولادچنگ، محبوبه. (1397). رابطه ی جوّ مدرسه و تاب آوری تحصیلی: نقش واسطه ای سرزندگی تحصیلی. مطالعات روانشناسی تربیتی، 15(30 )، 0-0.
بشارت، محمدعلی، و عباس پوردوپلانی، طاهره. (1389). رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری در دانشجویان. یافته های نو در روان شناسی (روان شناسی اجتماعی)، 5(14)، 111-124.
بهرامی، فاطمه، امیری، محمد، و عبدالهی، زهرا. (1396). ادراک از محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه تاب آوری تحصیلی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 24(4)، 217-223.
بهرامی، فاطمه، و بدری، مرتضی. (1396). رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای شناخت, فراشناخت, انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9 )، 189-212.
حسین چاری، مسعود، قزلبیگلو، فتانه و جوکار، بهرام.(۱۳۹۸). تعامل معلم - دانش آموز و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری جهت گیری هدف. فصلنامه روانشناسی تربیتی، ۱۵(۵۲)، ۴۵ - ۸۵.
رضایی، باقر، حیدری نسب، لیلا، روشن، رسول و علامی فشارکی، محمد. (1398). بررسی شاخصهای روانسنجی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران. فصلنامه کاتب، 6(12)،85-74.
صادقی، مسعود، و خلیلی گشنیگانی، زهرا. (1395). نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 8(2 )، 9-17.
عابدی، احمد، بلوک، شهرزاد، آقایی، اصغر و شوشتری، مژگان. (1392). هنجاریابی پرسش‌نامۀ راهبردهای شناختی و فراشناختی داوسون و مک‌اینرنی بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 4(14)، 169-186.
فتحی، داوود، و جمال آبادی، مونا. (1396). بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی)، 10(4)، 263-269.
فخاریان، جمیله، یعقوبی، ابوالقاسم، ضرغام حاجبی، مجید و محققی، حسین.(۱۳۹۹). پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده، درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۲(۱و ۲)، ۲۶- ۳۲.
قنبری طلب، محمد، و فولادچنگ، محبوبه. (1394). رابطه بین تاب آوری و نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان. اعتیاد پژوهی، 9(34)، 9-22.
کابینی مقدم، سلیمان، انتصار فومنی، غلامحسین، حجازی، مسعود و  اسدزاده، حسن. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان و آموزش کمک‌خواهی بر پایستگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار مدارس غیرانتفاعی. رویکردهای نوین آموزشی، 14(1)، 33-48.
کیانی، احمدرضا و  کریمیان پور, غفار. (1398). نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان. روان شناسی مدرسه و آموزشگاه، 8(1)، 173-191.
مؤمنی،علی، عباسی،حسین، پیرانی، ذبیح، بگیان کوله مرز. (1396). نقش هیجانپذیری و جو عاطفی خانواده
در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری،5(8)، 77-61.
 
References
Af Ursin, P, Järvinen, T, & Pihlaja, P. (2021). The role of academic buoyancy and social support in mediating associations between academic stress and school engagement in Finnish primary school children. Scandinavian Journal of Educational Research65(4), 661-675.
Alifiani, A. (2015). Mapping Mathematics Untuk Menganalisis Proses Metakognitif Siswa Dalam Memecahkan Masalah Aljabar. Jurnal Pendidikan Matematika (JPM), 1(1), 22-32.
Bandura, A., Pastorelli, C., Barbaranelli, C., & Caprara, G. V. (1999). Self-efficacy pathways to childhood depression. Journal of Personality and social Psychology, 76(2), 258.
Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: The role of academic self-efficacy. Frontiers in psychology6, 1781.
Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal control, self-regulation, and stress among substance abuse treatment clients. Drug and alcohol dependence, 113(1), 13-20.
Collie, R. J., & Martin, A. J. (2017). Teachers' sense of adaptability: Examining links with perceived autonomy support, teachers' psychological functioning, and students' numeracy achievement. Learning and Individual Differences, 55, 29-39.
Collie, R. J., Ginns, P., Martin, A. J., & Papworth, B. (2017). Academic buoyancy mediates academic anxiety’s effects on learning strategies: an investigation of English- and Chinese-speaking Australian students. Educational Psychology, 37, 947–964.
Dowson, M., & McInerney, D. M. (2004). The development and validation of the Goal Orientation and Learning Strategies Survey (GOALS-S). Educational and psychological measurement, 64(2), 290-310.
Hwang, E., & Shin, S. (2018). Characteristics of nursing students with high levels of academic resilience: A cross-sectional study. Nurse education today, 71, 54-59.
Keye, M. D., & Pidgeon, A. M. (2013). Investigation of the relationship between resilience, mindfulness, and academic self-efficacy. Open Journal of Social Sciences1(6), 1-4.
 
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9), 705.
 
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools43(3), 267-281.
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Academic buoyancy: Towards an understanding of students' everyday academic resilience. Journal of school psychology, 46(1), 53-83.
Martin, A. J. (2009). Motivation and engagement across the academic life span: a developmental construct validity study of elementary school, high school, and university/college students. Educational and Psychological Measurement, 69, 794–824.
Martin, A. J., Colmar, S. H., Davey, L. A., & Marsh, H. W. (2010). Longitudinal modelling of academic buoyancy and motivation: Do the 5Cs hold up over time?. British Journal of Educational Psychology, 80(3), 473-496.
McClelland, M. M., & Cameron, C. E. (2019). Developing together: The role of executive function and motor skills in children’s early academic lives. Early Childhood Research Quarterly, 46, 142-151.
Mercer, S. H., Nellis, L. M., Martínez, R. S., & Kirk, M. (2011). Supporting the students most in need: Academic self-efficacy and perceived teacher support in relation to within-year academic growth. Journal of school psychology49(3), 323-338.
Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and behavioral Assessment, 23, 145-149.
 
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667.
Rahmawati, A., & Wirza, Y. (2022). Indonesian EFL teacher’s self-efficacy and online classroom management during COVID-19 pandemic. The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language, 9(1), 36-51.
Redder, M. & Wit, A. (2012). Managing conflict in organization. Journal of SocialPsychology, 126,
79-82.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology, 52(1), 141-166.
Saricam, H. (2015). Mediating role of self-efficacy on the relationship between subjective vitality and school burnout in Turkish adolescents. International Journal of Educational Researchers, 6(1), 1-12.
Shen, C. (2018). Does school-related Internet Information seeking improve academic self -efficacy? The moderating role of internet information seeking styles. Computers in Human Behavior, 86, 91-98.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological reports, 51(2), 663-671.
Wulandari, A. P. J. (2021). The effect of self-esteem and self-efficacy on the academic resilience of undergraduate students in Jakarta. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 729  (1). IOP Publishing.
Zimmerman, B. J. (2015). Self-Regulated Learning: Theories, Measures, and Outcomes. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 21(2), 541-546.