مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی با آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای کمال‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوارسگان)، اصفهان، ایران.

3 ستاد، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران

چکیده

اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی از مهمترین مشکلات دانش آموزان سراسر جهان هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر‌بخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال‌گرایی تحصیلی و آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم دارای کمال گرایی تحصیلی اجرا شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون دو ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان جیرفت در پاییز 1400 بودند که از میان آن ها، 48 نفر بر اساس ملاکهای ورود، انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (هر گروه 16 نفر) گمارده شدند. از مقیاس اضطراب امتحان فریدمن و بنداز-جاکوب و فرسودگی تحصیلی مسلش، برای سنجش متغیر وابسته استفاده شد. آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی و آموزش شناختی-رفتاری هر یک به تعداد 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که در اضطراب امتحان بین آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال‌گرایی تحصیلی و رویکرد شناختی-رفتاری با گروه کنترل و در فرسودگی تحصیلی فقط بین رویکرد شناختی-رفتاری با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. بین راهبردهای مقابله‌ای طرحواره محور و رویکرد شناختی-رفتاری در اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری بدست نیامد. بر پایه یافته‌ها، می‌توان از دو رویکرد مداخله‌ای مطالعه حاضر برای کاهش اضطراب امتحان و از رویکرد شناختی-رفتاری برای کاهش فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر دارای کمال گرایی در دوره متوسطه دوم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Educational Perfectionism Schema Based Strategies Training with Cognitive Behavior Training on Test Anxiety and Academic Burnout among Female Students with Educational Perfectionism

نویسندگان [English]

  • Nasrin Bahreini Moghim Jiroft 1
  • Mohsen Golparvar 2
  • Asghar Aghaei 3
1 PhD Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch ( Khorasgan), Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Present survey has been done with the aim of comparing between educational perfectionism schema based strategies training and cognitive-behavioral training on test anxiety and academic burnout among high school female students with educational perfectionism. the research method was semi-experimental with pretest and posttest design and a control group. Statistical population of study includes female high school students in Giroft province during Fall of year 2021. Among them 48 students, who have the entrance criteria, has been selected and then randomly assigned in two experimental groups and one control group (with 16 people in each group). Friedman and Bendas-Jacob test anxiety scale and Maslash academic burnout have been used for assessment of dependent variable. educational perfectionism schema based strategies training and cognitive-behavioral training have been done for eight meetings which has been lost for 90 minutes. Data has been analyzed by analyses of covariance and Bonferroni post-hoc test. The results has been shown that there are significant differences between educational perfectionism schema based strategies training and cognitive-behavioral training with control group in test anxiety, and in academic burnout only there is a significant differences between cognitive-behavioral training and control group. There is no significant difference between educational perfectionism schema based strategies training and cognitive-behavioral training in test anxiety and academic burnout. Based on the results of this research two intervention al approach can decline the exam anxiety, in addition, cognitive-behavioral approach can reduce the academic burnout high school female students who are perfectionism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • test anxiety
  • academic burnout
  • schema-based training
  • educational perfectionism
  • cognitive behavioral approach
حاجی حسنی، م. (1397). پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر مبنای تمامیت‌خواهی و جو عاطفی خانواده در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17(4)، 293-304.  
رستمی، ز.، عابدی، م. ر.، و شوفلی،  و. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی، 6(1)، 21-38.
رهبر کرباسدهی، ف، ابوالقاسمی، ع.، و رهبر کرباسدهی، ا.(1398). اثر بخشی طرح واره درمانی بر تاب آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش آموزان با نشانه های افسردگی. مطالعات روانشناختی، 15(4)، 74-89.
زرگر، ی.، مردانی، م.، مهرابی­زاده هنرمند، م. (1391). اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری بر کمال­گرایی و احساس گناه در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 6(1)، 71-85.
صبحی قرامکی، ن، پور عبدل، س، عباسی، م، بگیان کومه مرز، م ج، بنی دوست، ع. (1394). اثربخشی آموزش طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد آزار. پژوهش در نظام­های آموزش، 9(28)، 30-8.
عطادخت، ا. (1395) نقش کمال­گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. نشریه روانشناسی مدرسه، 5(1)، 80-65.
فارسی نژاد، م، کرمی، ا و اسدزاده، ح.(1397). اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر ملال تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی. آموزش و ارزیابی، 44، 119-143.
قدمی، م .(1393). بررسی رابطه کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان. نوآوری های آموزشی، 13(49) ، 136.
کیامرثی، آ، نریمانی، م، صبحی قرامکی، ن، میکائیلی، ن.(1397). اثر بخشی درمان های شناختی-رفتاری و مثبت نگر بر عملکرد اجتماعی-انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان کمال گرا. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار سابق)، 16(1)، 93-103.
موحدی، م، عبادی راد، م، کریمی نژاد، ک، مروج، س-ف.(1396). بررسی اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری و مدیریت رفتار بر تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 19(2)، 18-29.
محمدی فر، م. ع، یاسمنی، ل، نجفی، م.(1397). اثر بخشی آموزش شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان. مطالعات روانشناسی تربیتی، 32(15)، 203-222.
معنوی پور، د. (1390). بررسی مشخصه‏­های روان‏سنجی آزمون اضطراب امتحان در دانشجویان. اندازه­گیری تربیتی، 2(5)، 1-17.
ویسکرمی، ح.ع.، ادواری، ح.، آزادبخت، ز.، و امیریان، ل. (1396). اثربخشی آموزش مداخله شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان. پژوهش­های کاربردی روانشناختی، 8(3)، 29-45.
همتی ثابت، و.، روحانی شهرستانی، ن.، همتی ثابت، ا.، احمدپناه، محمد. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش پرخاشگری و اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر ۱۷ تا ۱۸ سال شهرستان همدان. روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3(2)، 82-93.  
یزدانی، گ.، سالاری فر، م.ح.، و خورشید زاده، م. (1400). تأثیر آموزش باورها و حالت فراشناختی بر فرسودگی  تحصیلی دانشجویان. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 48(12)، 101-122.
Asanjarani, F., & Zarebahramabadi, M. (2021). Evaluating the effectiveness of cognitive behavioral therapy on math self-concept and math anxiety of elementary school students. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 65(3), 223-226.
Aydin, E. (2020). Effect of perfectionism, social competence and  psychological well-being on physical activity of students. African Educational Research Journal, 8(1), 90-95.
Bantjes, J., Kazdin, A. E., Cuijpers, P., Breet, E., Dunn-Coetzee, M., Davids, C., Stein, D. J., & Kessler, R. C. (2021). A Web-Based Group Cognitive Behavioral Therapy Intervention for Symptoms of Anxiety and Depression Among University Students: Open-Label, Pragmatic Trial. JMIR Mental Health, 8(5), e27400.
Douglas, P., Paris, S. (2015). Thai university student schemas and anxiety symptomatology. International Education Studies, 8, 108-126.
Friedman, I., & Bendas-Jacob, O. (1997). Measuring perceived test anxiety in adolescents: A self-report scale. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 1035- 1046.
Hyunmo, S., Sangeun, L., & Eunbi, C.(2021). Perfectionism and academic burnout: Longitudinal extension of the bifactor model of perfectionism. Personality and Individual Differences, 172, 110589.
James, K., & Rimes, K.A. (2018). Mindfulness based cognitive therapy versus pure cognitive behavioral self- help for perfectionism: A pilot rondo missed study. Mindfulness, 9(3), 801-814.
Johnson, S., Egan, S. J., Andersson, G., Carlbring, P., Shafran, R., & Wade, T. D. (2019). Internet-delivered cognitive behavioral therapy for perfectionism: Targeting dismorphic concern. Body Image, 30, 44-55.
Kothari, R., Barker, C., Pistrang, N., Rozental, A., Egan, S.,Wade, T., Allcott-Waston, H., Andersson, G., & Shafran. R.(2019). A randomized cognitive behavioral therapy for perfectionism: Effects on psychopathology and transdiagnostic processes. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 64, 113-122.
Lemarne, K.M., & Harris, L. M. (2016). Death anxiety, perfectionism and disordered eating. Behavior Chang, 33, 93-211.
Levine, S.l., Green- Demers, I., Werner, k. M., & Milyavskaya, M. (2019). Perfectionism in adolescents: Self –critical perfectionism as a predictor of depressive symptoms across the school year. Journal of Social and Clinical Psychology, 38, 70-89.
Moroz, M., & Dunkley, D. (2019). Self- critical perfectionism, experiential avoidance, and depressive and anxious symptoms over two years: A three- Ware longitudinal study. Behavior Research and Therapy, 112, 18-27.
Ninal, Y., & Uger, A. (2018). Perfectionism, anxiety and procrastination as predictors of EFL academic achievement: A mixed method study. Novitas –Royal (Research on Youth and Language), 12, 90-115.
Peeters, N., van Passel, B., & Krans, J. (2021). The effectiveness of schema therapy for patients with anxiety disorders, OCD, or PTSD: A systematic review and research agenda. The British Journal of Clinical Psychology, 10.1111/bjc.12324. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjc.12324
Penney, E. S., & Norton, A. R. (2022). A novel application of the schema therapy mode model for social anxiety disorder: A naturalistic case study. Clinical Case Studies, 21(1), 34–47.
Rasouli, R., Mohammad Alipour, Z., & Taghi Pour, E. (2018). Effectiveness of cognitive learning strategies on test anxiety and school performance of students. International Journal of Educational & Psychological Researches, 4(1), 20-25.
Reiss, N., Warnecke, I., Tolgou, T., Krampen, D., Luka-Krausgrill, U., & Rohrmann, S. (2017). Effects of cognitive behavioral therapy with relaxation vs. imagery rescripting on test anxiety: A randomized controlled trial. Journal of Affective Disorders, 208, 483–489.
Rozental, A. (2020). Beyond perfect? A case illustration of working with perfectionism using cognitive behavior therapy. Journal of Clinical Psychology, 76(11), 2041-2054.
Rozental, A., Shafran, R., Wade, T., Egan, S., Nordgren, L. B., Carlbring, P., Landström, A., Roos, S., Skoglund, M., Thelander, E., Trosell, L., Örtenholm, A., & Andersson, G. (2017). A randomized controlled trial of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy for perfectionism including an investigation of outcome predictors. Behavior Research and Therapy, 95, 79-86.
Shafran, R., Coughtrey, A.,& Kothari, R.(2016). New frontiers in the treatment of perfectionism. International Journal of Cognitive Therapy, 9(2), 156-170.
Tan, R., Jing, H., Sei, B., & Res, T. (2018). Schema therapy: An experiential approach to dealing with maladaptive schema mode. Journal of Scientific & Technical Research, 8(1), 6228-6230.
Tenore, K., Basile, B., Mancini, F., & Luppion. O. I. (2018). A theoretical integration of schema therapy and cognitive therapy in OCD treatment: Conceptualization and rationale (Part II). Psychology, 9, 2278-2295.
Vanstone, D. M., & Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive–maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences, 141, 68-75.
Wagner, M.E., & Cousey- Upton, R. (2017). Perfectionism occupational science students: Occupational therapy implications. Journal of Occupational Therapy, 45(Z), 62-77.
Yua, J. H., Chae, S.,  & Chang, K. H. (2016). The relationship among self- efficacy, perfectionism and academic burnout in medical school students. Korean Journal of Medical Education, 28(1), 49-55.