اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر توان بخشودگی و افزایش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسیارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مشغولیت تحصیلی بر توان بخشودگی و افزایش جهت گیری مثبت دانش آموزان دوره متوسطه انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و طرح تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختردوره متوسطه دوم شهر مشهد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. در این پژوهش، 30 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند(15 دانش آموز در گروه آزمایش و 15 دانش آموز در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله آموزش مشغولیت تحصیلی را طی دو ماه در 12 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کرد. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل بخشودگی احتشام زاده و همکاران(1389)، جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه ابوالمعالی و احمدی(1396)بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مشغولیت تحصیلی بر توان بخشودگی و افزایش جهت گیری مثبت دانش آموزان دوره متوسطه تاثیر معنادار دارد. بدین صورت که این مداخله توانسته به افزایش توان بخشودگی و جهت گیری مثبت دانش آموزان دوره متوسطه منجر شود؛ بنابراین می توان گفت آموزش مشغولیت تحصیلی با بهره گیری از فنونی مانند آشنایی با مفهوم بخشندگی، پذیرش هیجانات، رویارویی با هیجانات، مهارت مسوولیت پذیری فردی و جمعی و خودآگاهی می تواند روشی کارامد برای افزایش توان بخشودگی و جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان دوره

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Academic Engagement Training on the Ability to Forgiveness and increasing Positive Orientation Towards School

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Zohoorparvandeh 1
  • Elham Zirak 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payamnoor, university, Tehran, Iran.
2 M.A. Department of Educational Sciences, Payamnoor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of academic engagement training on the ability to forgiveness and increasing Positive Orientation Towards School. The research method was applied in terms of objective and semi-experimental research design with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research included female students of the second secondary school in Mashhad in the academic year of 2021-2022. In this research, 30 students were selected by multi-stage cluster sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (15 students in the experimental group and 15 students in the control group). The experimental group received academic engagement training intervention during two months in 12 75-minute sessions. The questionnaires used in this research included Ehteshamzadeh et al.'s forgiveness (2009), positive orientation towards School Ahmadi & etal (2016). The data obtained from the research were analyzed by covariance analysis using SPSS software version 23. The results showed that teaching academic engagement has a significant effect on the ability to forgiveness and increasing Positive Orientation Towards School. In this way, this intervention was able to increase the ability of forgiveness and positive orientation of high school students; Therefore, it can be said that teaching academic engagement by using techniques such as familiarity with the concept of forgiveness, accepting emotions, facing emotions, individual and collective responsibility skills, and self-awareness can be an effective method to increase the ability to forgive and have a positive orientation towards school in knowledge. Secondary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Engagement
  • Forgiveness
  • positive orientation towards school
  • students