رابطه استرس ناشی از انتظارات تحصیلی با شیفتگی تحصیلی وامید تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه انتظارات تحصیلی با شیفتگی‌تحصیلی وامید‌تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه است. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه ۲ تبریز در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل بودند که از بین آن‌ها 406 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه‌های استرس ناشی از انتظارات تحصیلی آنگ وهوان(۲۰۰۶) و شیفتگی تحصیلی مارتین وجکسون(۲۰۰۸) و امید تحصیلی سامانی وسهرابی(۲۰۱۱) بود. داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌گانه (گام به گام) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین استرس ناشی از انتظارات تحصیلی با شیفتگی تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (001/۰P ‹)، از سویی بین استرس ناشی از انتظارات تحصیلی با امید‌تحصیلی رابطه‌ای مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که شیفتگی‌تحصیلی و امید تحصیلی 13% از واریانس مربوط به استرس ناشی از انتظارات تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین ضروری می‌باشد که در جهت دادن آگاهی به اولیا و معلمان دانش‌آموزان آنان را از عواقب و پیامد‌های سوء استرس ناشی از انتظارات تحصیلی آگاه ساخته ودر این زمینه کارگاه هایی برگزار گردد تا شیفتگی تحصیلی وامید تحصیلی در دانش‌آموزان افزایش واسترس ناشی از انتظارات تحصیلی کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Academic Expectations Stress and Academic flow and Academic Hope in female students of the second year of high school

نویسندگان [English]

  • Parivash Khavarzamini 1
  • Ramin Habibikaleybar 2
1 Ph.D. Student in Educational Psychology, Department of Education, Faculty Of Education And Psychology, Azarbaijan Shahid Madanin University, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madanin University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is the relationship between Academic Expectations Stress and Academic flow and Academic Hope in female students of the second year of high school students. The design of the research was descriptive and correlational. The statistical population included all secondary school girls of the 2nd district of Tabriz in the year 1400-1401, and 406 of them were selected as a sample by multi-stage cluster sampling method. In the current research, the questionnaires of stress caused by Ang and Hwan's Academic Expectations Stress (2006) and Academic flow by Martin and Jackson (2008) the Academic Hope and Omid Samani and Sohrabi (2011) were used. Research data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multiple regression (step by step). The results showed that there is a negative and significant relationship between stress caused by academic expectations and academic fascination (P < 0.001), on the other hand, no relationship was observed between stress caused by academic expectations and academic hope. The results of multiple regression analysis showed that academic fascination and academic hope predict 13% of the variance related to stress caused by academic expectations. Therefore, it is necessary to inform the parents and teachers of the students about the consequences of bad stress caused by academic expectations stress , and in this field, workshops should be held so that as a result of such an action, academic enthusiasm and academic hope in students Increase and reduce stress caused by academic expectations stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Expectations Stress
  • Academic flow
  • Academic Hope