فرا تحلیل اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان بر تفکر انتقادی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت ایران.

2 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز ایران.

چکیده

تفکر انتقادی یک فرآیند فکری است که مبتنی بر نتیجه‌گیری، تصمیم‌گیری و ترسیم، داده‌های مرتبط ازجمله تجزیه‌وتحلیل، توضیح، فرضیه، استدلال و توسعه تفکر است پژوهش حاضر به روش فرا تحلیل و با ترکیب پژوهش‌های انجام‌شده در اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان انجام‌شده است. جامعه آماری فرا تحلیل حاضر پژوهش‌های در ‌دسترس در رابطه اثربخشی آموزش فلسفه به کودکان در تفکر انتقادی در بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای در دسترس موجود در ایران، از قبیل پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز) در بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ و همچنین پایگاه‌های علمی خارجی Science Direct، PubMed و Google Scholar که در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ منتشر شده‌اند، می‌باشد. بر اساس ملاک ورود و خروج برای پژوهش‌های اولیه و نیز تحلیل حساسیت ۲۵ اندازه اثر از ۲۳ مطالعه توسط نرم‌افزار CMA موردبررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که، اندازه اثر خلاصه‌ی مدل تصادفی برابر با ۰/۱ بود که ازنظر آماری معنادار و بیانگر اثربخشی مثبت آموزش فلسفه به کودکان در پرورش مهارت تفکر انتقادی آنان می‌باشد.بنابرین پیشنهاد می‌شود که آموزش فلسفه برای کودکان در برنامه‌های آموزش رسمی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the effectiveness of teaching philosophy to children on students' critical thinking

نویسندگان [English]

  • Leila Mirzaei 1
  • Zahra Golizade 2
1 M.A. of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran.
2 Ph.D. Student in Educational Psychology, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Critical thinking is a thought process that is based on conclusions, decision-making and drawing, related data including analysis, explanation, hypothesis, reasoning and development of thinking. The present research was done by meta-analysis method and by combining the research on teaching philosophy’s effectiveness to children. The statistical population of the present meta-analysis of the available researches regarding the effectiveness of teaching philosophy to children in critical thinking in available computer databases in Iran, such as the Academic Jihad Scientific Database (SID), the National Journals Database (Magiran), and the database of specialized journals. Noor (Noormags) from 1380 to 1400, as well as foreign scientific databases Science Direct, PubMed, and Google Scholar, which were published from 2000 to 2021. Based on the inclusion and exclusion criteria for primary research as well as sensitivity analysis, 25 effect sizes from 23 studies were examined by CMA software. The results of this research showed that the effect size of the random model summary was equal to 1.00, which is statistically significant and indicates the positive effects in philosophy to children in developing their critical thinking skills.Therefore, it is suggested that teaching philosophy for children should be included in formal education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Critical Thinking
  • Teaching Philosophy to Children
  • F4C
  • Meta-analysis