طراحی و اعتباریابی بسته آموزش هوش موفق استرنبرگ و اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی بسته آموزش هوش موفق استرنبرگ و اثربخشی آن بر سرزندگی دانش آموزان پایه یازدهم انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نظر پاردایم زیربنایی کمی و کیفی، از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان دختر پایه یازدهم شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 1400-1401بود. نمونه پژوهش شامل 60 نفر از دانش آموزان دخترانه فرزانگان شهرستان زاهدان بودند که ابتدا از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه (هر گروه 30 نفر) گمارده شدند. پس از اجرای پیش آزمون دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در معرض آموزش مولفه های هوش موفق قرار گرفتند. سپس داده های مربوط به پس آزمون جمع آوری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (مارتین و مارش، 2008) بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه از نظر سرزندگی تحصیلی تفاوت معناداری (1./. p>) وجود دارد. بنابرین معلمان می توانند در سیستم آموزشی خود نظریه هوش موفق استرنبرگ را به عنوان یک روش آموزشی موثر در جهت افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating Sternberg's successful intelligence training package and its effectiveness on students' academic vitality

نویسندگان [English]

  • Abedeh Nazari 1
  • Ismail Sadipour 2
  • Soghra Ebrahimighavam 3
  • Hasan Asadzadeh Dehrai 4
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University
3 .Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of designing and validating Sternberg's successful intelligence training package and its effectiveness on the vitality of 11th grade students. The research method was semi-experimental and in terms of quantitative and qualitative underlying paradigm, it was practical in terms of purpose. The statistical population of the research was 11th grade female students of Zahedan city in the academic year of 1401-1400. The research sample consisted of 60 female students of Farzangan, Zahedan city, who were first selected through available sampling method and then randomly assigned to experimental and control groups (30 people in each group). After the pre-test, the students of the experimental group were exposed to the training of the components of successful intelligence for 10 sessions. Then the data related to the post-test was collected. The research tool was the academic vitality questionnaire (Martin and Marsh, 2008). Data analysis using covariance analysis method showed that there is a significant difference (p>.1.) between the experimental group and the control group in terms of academic vitality. Therefore, teachers can use Sternberg's theory of successful intelligence in their educational system as an effective teaching method to increase the academic vitality of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Successful intelligence"
  • "intelligence training"
  • " academic vitality"