پیش بینی سازگاری دانش آموزان بر اساس فرهنگ مدرسه ای: نقش میانجی کیفیت زندگی در مدرسه

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

5 دانشجوی کارشناسیارشد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه بیرجند، گروه تاریخ، بیرجند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی سازگاری دانش‌آموزان بر اساس فرهنگ مدرسه ای با نقش میانجی کیفیت زندگی در مدرسه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پسر پایه نهم شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 2444 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادقی خوشه ای چندمرحله ای، 334 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اﺑﺰار پژوهش، پرسشنامه‌های فرهنگ مدرسه هیگینز دی الساندرو و ساد (1988)، سازگاری دانش‌آموزان سینها وسینگ (1993) و کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن (1981) بودند. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رویکرد معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS-26 و AMOS جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. بررسی ها نشان میدهد تمامی ضرایب مسیر مستقیم مربوط به رابطه بین فرهنگ مدرسه‌ای با کیفیت زندگی در مدرسه و سازگاری دانش-آموزان، مثبت و معنی‌دار است(01/0>p). همچنین ضریب مسیر رابطه غیرمستقیم بین فرهنگ مدرسه ای با سازگاری، از طریق متغیر میانجی کیفیت زندگی در مدرسه، در سطح آلفای 01/0 معنی‌دار است. شاخص برازندگی ریشه واریانس خطای تقریب برابر ۰۷۶/0 و ریشه استاندارد واریانس باقی‌مانده برابر با ۰۵۴/0 است که نشان دهنده برازش مطلوب مدل است. باتوجه به یافته ها، میتوان از طریق فرهنگ مدرسه ای و کیفیت زندگی در مدرسه، سازگاری دانش آموزان را پیش بینی کرد. لذا نتایج پژوهش دارای تلویحات کاربردی برای مداخلات روانی-تربیتی است که با بهبود کیفیت و شرایط زندگی تحصیلی دانش آموزان در مدرسه و رشد فرهنگ مدرسه ای به کمک مدیران، معلمان و مشاوران مدارس، سازگاری دانش آموزان رشد یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Adjustment of students based on School Culture: the mediating role of Quality of life at School

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Ghasemi 1
  • Hossein Khosravi 2
  • Minoo Miri 3
  • Hadi Pourshafei 4
  • Faezeh Khosravi 5
1 M.A. Student in Educational Psychology, Department of Psychology, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Master of Educational Management, Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, Farhangian University, PO Box 889-14665, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.
5 Master's student of Iranian Islamic History, Birjand University, Department of History, Birjand, Iran.
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of predicting the adjustment of students based on school culture with the mediating role of quality of life at school. The research method was descriptive-correlational. The statistical population of research was2444 ninth-grade-male students of Birjand in the academic year of2022-2023, which 334 were selected as a sample according to Krejcie-Morgan's table and with Multistage cluster random sampling method. The research tools were Higgins-D’Alessandro & Sadh’s school culture questionnaires(1988), Sinha &Singh(1993) student adjustment and Williams & Batten's(1981) Quality of life at School questionnaires. Pearson's correlation coefficient test and structural equation approach and SPSS-26 and AMOS software were used for data analysis. All the coefficients of the direct path related to the relationship between school culture, quality of life in school and students' adjustment are positive and significant(p<0.01). The path coefficient of the indirect relationship between school culture and adjustment, through the mediating variable of quality of life in school, is significant at the alpha level of0.01. The goodness-of-fit index of the root of the approximation error is equal to0.076 and the standard root of the residual variance is equal to0.054, which indicates the good fit of the model. According to the findings, it is possible to predict students' adjustment through school culture and quality of life at school. The results have practical implications for psycho-educational interventions that improve the quality and conditions of students' academic life in school and the development of school culture with the help of administrators, teachers and school counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • School Culture
  • Quality of life at school
  • Student