الگوی ساختاری صلاحیت حرفه‌ای معلمان و خودراهبری یادگیری شاگردان در نقش واسطه ای انگیزه پیشرفت

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری از ارتباط میان صلاحیت حرفه‌ای معلمان و خودراهبری یادگیری شاگردان در نقش واسطه ای انگیزه ی پیشرفت آنها بود. پژوهش به روش، توصیفی و به واسطه شناسایی روابط میان متغیرها در قالب مدل علی، در طرح پژوهش همبستگی انجام پذیرفت. برای این منظور از میان جامعه N=250)( دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه نظری شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 96-95 نمونه‌ای با حجم 224 نفر برگزیده شده و به سه ابزار خودگزارشی متشکل از مقیاس خودراهبری یادگیری ویلیامسون(2007) و پرسشنامه ی انگیزه پیشرفت(ACMT) و پرسشنامه تعدیل شده صلاحیتهای حرفه ای معلمان( کریمی،1388) پاسخ دادند.برای تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شد و به منظور آزمون برازش مدل های مفروض و برآورد ضرایب اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل، از تکنیک تحلیل مسیر با روش بیشینه احتمال استفاده شد. یافته های پژوهش معناداری اثر مستقیم ادراک از صلاحیت حرفه ای معلمان بر خودراهبری یادگیری دانش آموزان و اثر مستقیم ادراک دانش آموزان از صلاحیت حرفه ای معلمان بر انگیزه پیشرفترا نشان داده و به واسطه رابطه غیر مستقیم آنها نیز تائید کننده نقش واسطه‌ای انگیزه پیشرفت در میان آنها است. یافته های پژوهش همچنین برازش مناسبی از الگوی پیشنهادی را ارائه کرده و بر اساس آن ادراک دانش‌آموزان از صلاحیت حرفه ای معلمان توانست با واسطه گری انگیزه پیشرفت، 41 درصد از واریانس خودراهبری یادگیری دانش آموزان را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of the Relationship between Professional Competence of Teachers and Self-Directed Learning of Students as Mediators of Students’ Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • mansoure hajhosseini 1
  • Halimeh Nafeie 2
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A., Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a structural model of the relationship between professional competence of teachers and self-directed learning of students as mediators of their Achievement Motivation. The research was conducted in a descriptive way through identifying the relationships between the variables by the form of causal model in the correlated research the design. For this purpose, a sample of 224 subjects was selected from the statistical population (N = 250) (female secondary school students of Turkmen city in the academic year of 2016-2017). They responded to three self-reporting tools, including of Williamson Self-directed Learning Scale (2007) and the Achievement Motivation test (ACMT) and the Modified professional competence of teachers Questionnaire (Karimi, 2009). Pearson correlation analysis was used for data analysis and the path analysis with maximum probability method was used In order to test the fitting of the hypothesized models and estimate the direct, indirect and total effects of the coefficients. The findings of the research showed a significant direct effect of the perception of the professional competence of teachers on self-directed learning of students and their Achievement Motivation. Also Research results confirm the mediating role of the Achievement Motivation among them. The findings of the research also provide a suitable fit of the proposed model. Based on this, students 'perception of professional competence of teachers was able to predict 41% of students' self-directed learning variance with the Achievement motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competence of Teachers
  • Self-Directed Learning of Students
  • Students’ Achievement Motivation