نقش هوش معنوی و تنظیم هیجان بر تاب‌آوری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

یکی از عوامل مهم در میان راهبردهای روانی موردنیاز برای مقابله با طیف وسیعی از چالش‌های شخصی، اجتماعی و شناختی در دوره نوجوانی، تاب‌آوری می‌باشد. هدف پژوهش، بررسی نقش هوش معنوی و تنظیم هیجان بر تاب‌آوری نوجوانان دانش‌آموز در شهر زاهدان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی .بود. جامعه آماری را7953 پسر و 9463 دختر دانش‌آموز متوسطه دوم شهرزاهدان در سال تحصیلی 1394-1393 تشکیل داد. نمونه‌ای به حجم ۳۱۲ نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003)، هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) و تنظیم هیجان (SRI) مارکوس ، ایبانز،روپریز، مویا و اورتت (2005) بود. برای تجزیه‌وتحلیل رابطه بین متغیرها و پیش‌بینی تغییرات تاب‌آوری، روش‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش معنوی و تنظیم هیجان با تاب‌آوری رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که در گام اول متغیر هوش معنوی به تنهایی 12/0 تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند (۰0۱/۰> P) و در گام دوم هوش معنوی و تنظیم هیجان روی هم 14/0 متغیر تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کنند (۰0۱/۰> P). بر اساس یافته‌های پژوهش، هوش معنوی و تنظیم هیجان در پیش‌بینی تاب‌آوری نقش مثبت و معناداری داشتند و هوش معنوی پیش‌بین قوی‌تری برای تاب‌آوری بود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های مدارس و مشاوره نوجوانان به تقویت هوش معنوی و تنظیم هیجانی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Intelligence and Emotion Regulation in Students Resiliency

نویسندگان [English]

  • Fareba Karemi 1
  • Zahra Nikmanesh 2
1 M.A. of Psychology, Department of Psychology, Education Sciences and Psychology Faculty, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Associate Professor of Psychology, Department of Psychology, Education Sciences and Psychology Faculty, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important factors in the psychological strategies that is needed to coping with a wide range of personal, social and cognitive challenges in adolescence, is resilience. This study examined the role of spiritual intelligence and emotional regulation on the resilience of student adolescents in Zahedan. This study was descriptive and correlational. The study population formed from 7953 boys and 9463 girls of the second high school students in Zahedan, in 2014- 2015 academic year. A sample consisted of 312 participants were selected by multistage cluster sampling method. Instruments were included, the Conner-Davidson’s Resilience Scale (2003), the Spiritual Intelligence of King (2008) and the Emotion Regulation Scale (SRI) of Marques, Ibanez, Ruiperez, Moya, Ortet (2005). To analyze the relationship between variables and predict resilience changes, Pearson correlation and the stepwise regression analysis were used. The results showed that there was a significant positive correlation between spiritual intelligence and emotional regulation with resilience. The stepwise regression analysis showed that in the first step spiritual intelligence, alone, predicts.11 of resilience (P<.001) and in the second step of spiritual intelligence and emotion regulation together predicts.14 of resilience (P<.001). Based on these findings, spiritual intelligence and emotion regulation had a positive and significant role in predicting of resilience and spiritual intelligence was a stronger predictor for resilience. Therefore it is proposed that spiritual intelligence and emotion regulation were concentrated in the programs of adolescents’ schools and in their consultation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • Emotion Regulation
  • Resiliency
  • Student